thủ tục giải thể doanh nghiệp

  • Thread starter rashel1703
  • Ngày gửi
R

rashel1703

Sơ cấp
29/5/07
7
0
0
tphcm
#1
Anh chị ơi, cho em hỏi thủ tục kế toán khi giải thể doanh nghiệp mình cần phải làm gì .Mong anh chị giúp đỡ, quyết toán thuế và đóng mã số thuế.Anh chị có mẫu biểu cho e luôn.em cám ơn
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#2
Anh chị ơi, cho em hỏi thủ tục kế toán khi giải thể doanh nghiệp mình cần phải làm gì .Mong anh chị giúp đỡ, quyết toán thuế và đóng mã số thuế.Anh chị có mẫu biểu cho e luôn.em cám ơn
Thủ tục giải thể DN theo luật DN
1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần, của tất cả thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh về việc giải thể.
2. Quyết định của Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với Công ty Hợp danh về việc giải thể Công ty (quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005).
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp do Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
4. Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
5. Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).
6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
8. Thông báo của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
9. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc nộp Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).
Thân!
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#3
Thủ tục giải thể DN theo luật DN
1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần, của tất cả thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh về việc giải thể.
2. Quyết định của Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với Công ty Hợp danh về việc giải thể Công ty (quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005).
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp do Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
4. Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
5. Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).
6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
8. Thông báo của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
9. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc nộp Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).
Thân!
Tiếp tục:

Trong vòng 45 ngày phải nộp hồ sơ quyết toán thuế.=> cơ quan thuế xuống quyết toán => xong rùi mới khóa MST được.
 
L

luckyluck866

Cao cấp
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
#4
Mời bạn tham khảo:
Điều 157. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.
Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.
Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.
5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.
Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.
 
B

bntuan

Sơ cấp
20/9/10
2
0
0
39
HN
#5
Cho e chen ngang chút, Bác nào có khả năng làm đc giải thể DN ở khu vực quận Thanh Xuân thì ới em tiếng nhé. Giúp e vụ này kái
E xin cảm ơn và chịu mọi phí tổn
bntuan 0902081979
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
#6
Cho e chen ngang chút, Bác nào có khả năng làm đc giải thể DN ở khu vực quận Thanh Xuân thì ới em tiếng nhé. Giúp e vụ này kái
E xin cảm ơn và chịu mọi phí tổn
bntuan 0902081979
bạn lên trực tiếp cơ quan thuế mà hỏi thủ tục bạn ạ,
 
B

bntuan

Sơ cấp
20/9/10
2
0
0
39
HN
#7
Em có lên hỏi nhưng ng trực tiếp quản lý gây khó dễ, nên mún làm dịch vụ cho nhanh
Bác nào bít giúp e vụ này đê
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều