Hoi ve Hach toan TSCD thue tai chinh

  • Thread starter ngoc ha
  • Ngày gửi
N

ngoc ha

Guest
Cong ty toi co TSCD di thue Tai chinh cua Cty Cho thue Tai Chinh 1
Giua ben cho thue va ben di thue co hop dong thue Tai chinh. Trong do co ghi ro tong gia tri hop dong thue la 1.8 ty (da co thue VAT 5%) ,Phan phu luc hop dong co ghi ro so tien goc va lai phai tra deu hang thang (trong do bao gom ca thue VAT cung tra deu hang thang) .
Cu het 03 thang thi Cong ty Cho thue Tai chinh lai xuat 01 to Hoa don GTGT cho Cty chung toi dung bang voi so tien goc va lai da thanh toan trong 03 thang do
Toi co hach toan nhu sau :
1/ Khi thue TSCD thu tai chinh
No TK 212 (TSCD di thue TC) Tong gia tri TS thue (lam NG de tinh khau hao)
No TK 142 Tong lai thue phai tra
Co TK 342 Tong Gia tri hop dong thue (da tru thue GTGT)

2/ Hang thang khi thanh toan tien goc va lai , can cu vao phieu thu cua Cty cho thue Tai chinh
a/ No TK 342 So tien thue tra trong thang (da tru thue GTGT)
CoTK 111

b/ No TK 627 So lai thue tra trong thang
Co TK 142

3/ sau 03 thang co Hoa don cua Cty Cho thue Tai chinh ve thi hach toan

No TK 133 ( Chi tiet hop dong thue)
Co TK 111 So thue GTGT da nop trong 03 thang

Nho cac ban gop y gium toi co sai hoac thieu sot gi khong va viec lay Nguyen gia tren de tinh KH co dung khong

Toi xin chan thanh cam on !
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
46
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Trên đây bạn cần phải tách riêng hai khoản nợ gốc và lãi riêng, khoản lãi trên bạn hạch toán ngay cho toàn bộ thời gian thuê là không đúng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06, bạn chỉ hạch toán khoản lãi này theo từng kỳ thanh toán và được coi là khoản phải trả người bán chứ không phải một khoản vay dài hạn (thực chất là bạn có vay khoản này đâu).

Do vậy từng kỳ thì bạn hạch toán số lãi:

Nợ TK 635, 642
Có TK 331

Cuối quý khi bên cho thuê phát hành hóa đơn tài chính bạn hạch toán:

Nợ 1331
Nợ 331
Có 111,112 tklq

Riêng giá gốc của tài sản thuê kỳ đầu tiên bạn hạch toán

Nợ 2112
Có 342
Có 311 (Vay ngắn hạn đến hạn trả - không biết số TK có đúng không :leu: )

Với số tiền trên TK 311 là số phải trả năm đầu tiên.

Trong kỳ trả tiền gốc theo hóa đơn thì hạch toán

Nợ 331
Có 111, tklq

Như vậy mỗi kỳ bạn phải kết chuyển nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn đến hạn trả để phân biệt những khoản nợ đến hạn theo đúng chuẩn mực quy định.
 
N

ngphe

Guest
23/4/03
20
0
0
Theo mình trong trường hợp này được hạch toán như sau:
- Khi thuê tài sản ban đầu
Nợ 2112 - Giá trị tài sản thuê không bao gồm thuế GTGT và lãi thuê
Có 315 - Số tiền phải trả trong năm đầu
Có 342 - Số còn lại phải thanh toán của tài sản
- Khi thanh toán lần đầu:
Nợ 315 - Số tiền thanh toán kỳ 1
Nợ 635 Lãi thuê tài chính trong kỳ
Nợ 138 - Số tiền thuế GTGT phải thanh toán theo hợp đồng
Có 111,112
- Đến cuối quý khi nhận được HĐGTGT
Nợ 1331
Có 138
Vì theo mình số lãi thuê TSCĐ không thể hạch toán vào TK 627,641,642 và số tiền thuế GTGT khi thanh toán từng kỳ theo phụ lục hợp đồng chưa có HĐ nên không thể hạch toán ngay vào TK 1331 khi chỉ dựa vào phiếu thu của bên cho thuê.
Theo mình là thế, bạn nào thấy mình sai o đau thì cứ góp ý thẳng thắng nhé!
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
46
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Theo bạn ngọc hà hạch toán ban đầu thì tôi thấy là đơn vị bạn ấy thanh toán tiền cho bên thuê khi có hóa đơn GTGT đó chứ, phương pháp hạch toán còn tùy thuộc vào thời điểm thanh toán, cách bạn hạch toán cũng hợp lý đó chứ.
 

Xem nhiều

Webketoan PRO