Earnings per share (EPS)

  • Thread starter SUNF
  • Ngày gửi
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
52
Hà Nội
EPS, as it is called, is a company's profit divided by its number of outstanding
shares. If a company earned $2 million in one year had 2 million shares of stock outstanding, its EPS would be $1 per share. The company often uses a weighted average of shares outstanding over the reporting term.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EPS = Lợi nhuận trên đầu cố phiếu (lợi nhuận/cổ phiếu)
EPS, như tên gọi của chỉ số này, là phần lợi nhuận mà công ty chia cho số cổ phiếu thường lưu hành trong kỳ. Nếu một công ty thu nhập 2 triệu USD trong một năm có 2 triệu cổ phiếu thường lưu hành trong năm đó, có nghĩa là EPS của công ty này là 1 USD/cổ phiếu. Các công ty thường sử dụng bình quân gia quyền cổ phiếu lưu hành trong một kỳ báo cáo.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều