Earnings per share (EPS)

  • Thread starter SUNF
  • Ngày gửi
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
49
Hà Nội
EPS, as it is called, is a company's profit divided by its number of outstanding
shares. If a company earned $2 million in one year had 2 million shares of stock outstanding, its EPS would be $1 per share. The company often uses a weighted average of shares outstanding over the reporting term.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EPS = Lợi nhuận trên đầu cố phiếu (lợi nhuận/cổ phiếu)
EPS, như tên gọi của chỉ số này, là phần lợi nhuận mà công ty chia cho số cổ phiếu thường lưu hành trong kỳ. Nếu một công ty thu nhập 2 triệu USD trong một năm có 2 triệu cổ phiếu thường lưu hành trong năm đó, có nghĩa là EPS của công ty này là 1 USD/cổ phiếu. Các công ty thường sử dụng bình quân gia quyền cổ phiếu lưu hành trong một kỳ báo cáo.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều