Earnings Per Share (eps)

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EARNINGS PER SHARE (EPS) is earnings before extraordinary gains and losses, less preferred-share dividends, divided by all common shares outstanding at the most recent fiscal year end. Net income, or earnings, refers to the company's after-tax profits before extraordinary gains or extraordinary losses for the most recent annual period.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EPS = LỢI NHUẬN TRÊN ĐẦU CỔ PHIẾU (lợi nhuận/cổ phiếu)

Giải nghĩa: EPS là phần lợi nhuận bao gồm cả lợi nhuận và thua lỗ bất thường, trừ đi phần cổ tức ưu đãi, chia cho các cổ phiếu thường lưu hành trong năm tài chính gần nhất. Thu nhập ròng, hoặc lợi nhuận, là lợi nhuận sau thuế của công ty bao gồm cả lợi nhuận bất thường và thua lỗ bất thường trong kỳ gần nhất.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA