Industrial Revenue Bond (i.r.b.)

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1572 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
INDUSTRIAL REVENUE BOND (I.R.B.) is a bond issued by local government agencies in favor of corporations.
 

Thành viên trực tuyến

  • VivianDang
  • thienthien9x
  • GMMH

Xem nhiều

TEXT LINK