Infrastructure

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1309 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
INFRASTRUCTURE is the resources (as personnel, buildings, or equipment) required for an activity.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK