Initiate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
INITIATE is to set going by taking the first step, e.g., initiate contract negotiations.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều