góp vốn liên doanh

 • Thread starter vandunghnc
 • Ngày gửi
#1
Các bạn ơi cho mình hỏi với! Công ty mình là công ty cổ phần hoạt động từ năm 2002. Vừa qua công ty có ký hợp đồng hợp tác liên doanh với các đối tác theo hình thức "hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát" mình chưa hiểu về liên doanh nhiều, các bạn giúp mình với nhé:
1. Khi nhận vốn góp bằng TS, tiền của đối tác thì có ghi nhận vào tài sản của công ty không, và hách toán như thế nào mình muốn đưa chung hoạt động này vao hạch toán cùng hệ thống sổ sách của công ty.
2. Cách hạch toán phân chi lợi nhuận?
Rất mong đượ sự giúp đỡ của các cao nhân!
 
#3
Nhận vốn góp liên doanh và phân chia lợi nhuận

Các bạn ơi cho mình hỏi với! Công ty mình là công ty cổ phần hoạt động từ năm 2002. Vừa qua công ty có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác theo hình thức "hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát" mình chưa hiểu về liên doanh nhiều, các bạn giúp mình với nhé:
1. Khi nhận vốn góp bằng vật tư, tiền mặt ... (để đầu tư xây dựng) của đối tác thì có ghi nhận toàn bộ tài sản xd hoàn thành vào tài sản của công ty không, và hách toán như thế nào mình muốn đưa chung hoạt động này vao hạch toán cùng hệ thống sổ sách của công ty.
2. Cách hạch toán phân chi lợi nhuận (bên mình bán hàng và kê khai thuế)?
Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp!
 
T

Trong Giap

Sơ cấp
29/10/07
9
0
0
Tp. Ho Chi Minh
#4
Bạn tìm đọc quyết định 15 ngày 20/03/2006, trong quyển một sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn.
Hi vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời.
Chúc may mắn.
 
T

Trong Giap

Sơ cấp
29/10/07
9
0
0
Tp. Ho Chi Minh
#6
Bạn tìm đọc quyết định 15 ngày 20/03/2006, trong quyển một sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn.
Hi vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời.
Chúc may mắn.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#8
Góp vốn liên doanh

Có ba hình thức liên doanh là hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, tài sản đồng kiểm soát và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Trong ba hình thức trên thì chỉ có hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là tạo nên một cơ sở kinh doanh mới được thành lập có các hoạt động độc lập giống như hoạt động của một doanh nghiệp và vẫn chịu sự kiểm soát của các bên góp vốn liên doanh theo hợp đồng liên doanh. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán như các doanh nghiệp khác. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí phát sinh tại đơn vị mình.

Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát kế toán mới sử dụng TK 222 - Vốn góp liên doanh. Trường hợp dùng vật tư, hàng hoá, TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát về nguyên tắc nếu giá do hội đồng liên doanh đánh giá (Giá Hội đồng liên doanh) cao hơn giá trị ghi sổ (Giá ghi sổ) thì xử lý phần chênh lệch cao hơn tương ứng với lợi ích của các bên khác trong liên doanh được hạch toán vào thu nhập khác, phần chênh lệch cao hơn tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh hạch toán vào doanh thu chưa thưc hiện. Sau đó, khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư, hàng hoá cho bên thứ ba độc lập thì khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuỷên vào thu nhập khác (trường hợp góp bằng vật ta, hàng hoá) hay hàng năm, khoản doanh thu chưa thực hiện này được phân bổ dần vào thu nhập khác tương ứng với thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng. Nếu Hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, hoặc bên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh cho các đối tác khác thì kết chuyển toàn bộ Doanh thu chưa thực hiện sang thu nhập khác. Phần chênh lệch do đánh giá giảm giữa Giá Hội đồng liên doanh nhỏ nhỏ hơn Giá ghi sổ tại thời điểm góp vốn thì sẽ hạch toán vào chi phí khác. Cụ thể:

+ Khi đem vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng Vật tư, hàng hoá, TSCĐ với Giá Hội đồng liên doanh < Giá ghi sổ, kế toán ghi:
Nợ TK 222 Giá Hội đồng liên doanh
Nợ TK 811 Chênh lệch
Nợ TK 214 Giá trị hao mòn luỹ kế
Có TK 152, 153, 156, 211, 213 Giághi sổ

+ Khi đem vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng Vật tư, hàng hoá, TSCĐ với GiáHội đồng liên doanh > Giághi sổ, kế toán ghi:
Nợ TK 222 - Giá Hội đồng liên doanh
Nợ TK 214 Giá trị hao mòn luỹ kế
Có TK 211, 213 Giá Ghi sổ
Có TK 711 Chênh lệch tương ứng với lợi ích của các bên khác trong LD
Có TK 3387 Chênh lệch tương ứng với lợi ích của mình trong Liên doanh

Sau đấy, khi doanh nghiệp bán Vật tư, hành hoá cho bên thứ ba độc lập hoặc căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở đồng kiểm soát sử dụng hoặc khi hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, bên góp vốn liên doanh chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kế toán ghi:

Nợ TK 3387 Chênh lệch tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh
Có TK 711 Thu nhập khác

Khi phát sinh giao dịch bán vật tư, hàng hoá, TSCĐ của bên góp vốn liên doanh cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có lãi, nếu trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán vật tư, hàng hoá, TSCĐ cho bên thứ ba độc lập thì cuối kỳ kế toán bên góp vốn liên doanh phải phản ánh phần lãi hoãn lại tương ứng với lợi ích của minh trong liên doanh. Sau đấy, khi cơ sở kinh doanh đồg kiểm soát bán vật tư, hàng hoá cho bên thứ ba độc lập thì kế toán kết chuyển phần doanh thu chưa thực hiện sang Doanh thu (đối với vật tư, hàng hoá) hay căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dung (đối với trường hợp TSCĐ) mà kết chuyển doanh thu chưa thực hiện sang doanh thu. Cụ thể:

+ Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán sản phẩm, hàng hoá cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156

Đồng thời: Nợ TK 111, 112, 131- Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Cuối kỳ, nếu cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán tài sản chưa bán tài sản cho bên thứ ba độc lập, kế toán bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại:

Nợ TK 511
Có TK 3387 Phần lãi hoãn lại tương ứng với lợi ích của mình trong LD

Sau đó, khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, bán vật tư, hàng hoá cho bên thứ ba độc lập:

Nợ TK 3387
Có TK 511

+ Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán TSCĐ cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Nợ TK 811 Giá trị còn lại
Nợ TK 214 - Khấu hao luỹ kế
Có TK 211, 213

Đồng thời: Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 711 Thu nhập khác
Có TK 3331

Cuối kỳ, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán TSCĐ cho bên thứ ba độc lập, kế toán ghi Phần hoãn lại tương ứng với lợi ích của mình trong LD:

Nợ TK 711
Có TK 3387:

Đình kỳ, bên tham gia góp vốn liên doanh kết chuyển dần phần hoãn lại tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh vào thu nhập khác căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng hoặc khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán TSCĐ cho bên thứ ba độc lập:

Nợ TK 3387
Có TK 711
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,111
1,403
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#9
Các bạn ơi cho mình hỏi với! Công ty mình là công ty cổ phần hoạt động từ năm 2002. Vừa qua công ty có ký hợp đồng hợp tác liên doanh với các đối tác theo hình thức "hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát" mình chưa hiểu về liên doanh nhiều, các bạn giúp mình với nhé:
1. Khi nhận vốn góp bằng TS, tiền của đối tác thì có ghi nhận vào tài sản của công ty không, và hách toán như thế nào mình muốn đưa chung hoạt động này vao hạch toán cùng hệ thống sổ sách của công ty.
2. Cách hạch toán phân chi lợi nhuận?
Rất mong đượ sự giúp đỡ của các cao nhân!
Thấy bài của bạn chưa nhận được trả lời thỏa đáng của các cao thủ trong diễn đàn nên mình đưa ra quan điểm như sau:
- Khi nhận vốn góp của các bên để thực hiện hoạt động liên doanh đồng kiểm soát thì hạch toán ghi có TK 338 hoặc 411 (mình nghiêng về phía ghi có 3388).
- Hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, kết quả của hoạt động liên doanh. Khoản lợi nhuận chia cho các đối tác hạch toán: N421/C111, 112.
 
N

Nguyễn Đức Minh

Sơ cấp
19/6/06
8
0
0
KH
#12
Vấn đề bạn Vân Dung đề cập cũng là vấn đề mà minh đangnghiên cứu cho công ty, có gì mới bạn share cho mình biết với nhé. cảm ơn nhiều
 
M

mytafan

Sơ cấp
4/5/11
4
0
0
ha noi
#13
Phần bạn đưa ra cũng như trong lý thuyết viết, khi đọc minh chưa hiểu lắm, về phần hạch toán khi đem tscđ đi góp vốn vào công ty đồng kiểm soát, đây là 1 vd mọi người giúp mình nhé. thanks
Đem góp vốn vào 1 ct đồng kiểm soát 1tscđ trị giá 200, đã khấu hao 20, cùng với 2 đơn vị khác, hội đồng đánh giá ts này là 195, biết rằng mỗi bên nắm giữ 33,3%quyền kiểm soát.:wall:
 

BQT trực tuyến

 • Hien
  Hien
  WKTER

Thành viên trực tuyến

 • Quang Truong Do
 • NguyenVanChien
 • Hien
 • Anna.moid
 • daongocnam0603
Xem nhiều