Hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ

  • Thread starter khoqua75
  • Ngày gửi
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#1
Cả nhà ơi cho minh hỏi năm 2006 cty minh có xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ, nhưng kế toán củ đã xé liên 2 ( đỏ) ra. Như vậy có sao ko, vì theo minh hóa đơn tiêu dùng nội bộ lưu tại quyển.
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#2
Cả nhà ơi cho minh hỏi năm 2006 cty minh có xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ, nhưng kế toán củ đã xé liên 2 ( đỏ) ra. Như vậy có sao ko, vì theo minh hóa đơn tiêu dùng nội bộ lưu tại quyển.
Chuyện này nhỏ xíu, không nghiêm trọng lắm đâu. Bạn có thể dán về vị trí cũ đi (nhớ dán cho đẹp đó). :bigok:
 
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#3
Cam ơn Tiger nhiều, Cho minh hỏi thêm nếu thất lạc có bị phạt ko bạn
 
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#5
Liên 2 cũng bị phạt hả bạn, ban có văn bản quy định về vấn đề này, Post cho ca nhà cùng xem nhe. Cám ơn tiger nhiều ơi là nhiều
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#6
Liên 2 cũng bị phạt hả bạn, ban có văn bản quy định về vấn đề này, Post cho ca nhà cùng xem nhe. Cám ơn tiger nhiều ơi là nhiều
Liên nào mất mà chẳng bị phạt hả bạn
[FONT='.VnTimeH']nghÞ ®Þnh[/FONT]
[FONT='.VnTimeH']cña chÝnh phñ sè 89/2002/N§-cp ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2002
Quy ®Þnh vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n [/FONT]
[FONT='.VnTimeH']Ch­¬ng III
Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh[/FONT]
[FONT=.VnTime]§iÒu 16.§èi víi hµnh vi lµm mÊt, cho, b¸n ho¸ ®¬n[/FONT]
[FONT=.VnTime] 1. Ph¹t tiÒn 500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt liªn 2 cña mçi sè ho¸ ®¬n ch­a sö dông. [/FONT]
[FONT=.VnTime]2. Ph¹t tiÒn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt c¸c liªn kh¸c vµ liªn 2 cña mçi sè hãa ®¬n ®· sö dông.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3. §èi víi hµnh vi cho, b¸n hãa ®¬n:[/FONT]
[FONT=.VnTime]a) Tr­êng hîp cho, b¸n hãa ®¬n ph¸t hiÖn ®· sö dông th× tæ chøc, c¸ nh©n cho, b¸n hãa ®¬n bÞ xö ph¹t theo møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, kho¶n 8 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh nµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]b) Tr­êng hîp cho, b¸n hãa ®¬n ch­a sö dông th× tæ chøc, c¸ nh©n cho, b¸n hãa ®¬n bÞ xö ph¹t theo møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]4. Møc ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nµy tèi ®a lµ 50.000.000 ®ång.[/FONT]
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • tuyet0504
  • vykhanh123
Xem nhiều