Intracompany

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

2119 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
INTRACOMPANY means occurring within or taking place between branches or employees of a company.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
NỘI BỘ CÔNG TY là diễn ra, xảy ra trong phạm vi hoặc giữa các chi nhánh hoặc người lao động của một công ty.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK