Efficiency

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1525 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
EFFICIENCY is the ratio of the output to the input of any system.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK