Efficiency

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EFFICIENCY is the ratio of the output to the input of any system.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều