Accounting Concepts

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCOUNTING CONCEPTS are the assumptions underlying the preparation of financial statements, i.e., the basic assumptions of going concern, accruals, consistency and prudence.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING CONCEPTS: CÁC KHÁI NIỆM KẾ TOÁN, CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

CÁC KHÁI NIỆM KẾ TOÁN là các giả thuyết/ nguyên tắc làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính, bao gồm những giả thuyết/ nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động liên tục, nguyên tắc phát sinh, nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc thận trọng.
 

Thành viên trực tuyến

  • vietxanhcm

Xem nhiều

TEXT LINK