Accounting Concepts

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCOUNTING CONCEPTS are the assumptions underlying the preparation of financial statements, i.e., the basic assumptions of going concern, accruals, consistency and prudence.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING CONCEPTS: CÁC KHÁI NIỆM KẾ TOÁN, CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

CÁC KHÁI NIỆM KẾ TOÁN là các giả thuyết/ nguyên tắc làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính, bao gồm những giả thuyết/ nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động liên tục, nguyên tắc phát sinh, nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc thận trọng.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK