Accounting Standards Board

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCOUNTING STANDARDS BOARD (ASB) makes, improves, amends and withdraws accounting standards. Many of ASBs specialize in the various fields or sectors of accounting.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING STANDARDS BOARD (ASB) = UỶ BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

UỶ BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN chịu trách nhiệm soạn thảo, cải tiến, sửa đổi và thu hồi các chuẩn mực kế toán. Nhiều Uỷ ban Chuẩn mực kế toán chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc các vấn đề kế toán khác nhau.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều