Entrepreneur

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ENTREPRENEUR is the person who assumes the financial risk of the initiation, operation and management of a given business or undertaking. He/She is primarily a financial and/or professional risk taker almost to the extreme.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ENTREPRENEUR: NHÀ KINH DOANH, DOANH NHÂN

Là người chấp nhận các rủi ro tài chính khi khởi động, vận hành và quản lý một doanh nghiệp nào đó. Về cơ bản, đó là người đương đầu với rủi ro nghề nghiệp và/hoặc tài chính gần như ở mức độ cao nhất.
 

Thành viên trực tuyến

  • trangpham317
  • NTAC
  • avocado123
  • vyngantype

Xem nhiều