phân phối lợi nhuận

  • Thread starter hahang124
  • Ngày gửi
H

hahang124

Sơ cấp
30/6/06
17
0
1
Ha noi
#1
Công ty em vửa có biên bản bàn giao vốn nhà nước thời điểm chuyển đổi từ DNNN sang Cty cổ phần, phân phối LNST vào các quỹ để tính tăng phần vốn NN trong đó có trích tăng vốn nhà nước tăng do sử dụng vốn nhà nước:
Cách tính: (LNST - quỹ dự phòng TC)*Vốn NN bq/(Vốn NN bq + Vốn vay bq)
Em k biết hạch toán khoản này ntn? Các bác giúp em nhé
LNST năm 2004, 2005 các bác ở Vụ TC lấy theo quyết toán thuế lớn hơn LNST trong BCTC, em phải điều chỉnh ntn?
 
Sửa lần cuối:
H

hahang124

Sơ cấp
30/6/06
17
0
1
Ha noi
#3
LNST theo BCTC là: 274.257.068 nhưng các bác vụ TC k chấp nhận số đó bắt bọn em phải lấy theo LNST theo quyết toán thuế. LNST theo quyết toán thuế của em là : 281.196.885đ, tăng cp giảm LN trước thuế: 13.856.988đ do giảm cp cổ phần hóa. LNST còn lại: 267.339.897đ:
- Trích quỹ DPTC (10%):26.733.989đ
- Trích tăng vốn NN do sd vốn Nhà nước:
+ Vốn NN bq: 9.501.925.638đ
+ Vốn huy động bq: 57.445.551.140đ
Vốn NN tăng do sd vốn NN: (267.339.897-26.733.989)*9.501.925.638/(9.501.925.638+57.445.551.140)=34.141.978đ
- Trích quỹ ĐTPT: (267.339.897-34.141.978-26.733.989)*30%=61.939.179đ
Em k biết có phải điều chỉnh LN K? Hạch toán khoản tăng vốn NN do sd vốn NN ntn?
 
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#4
Như vậy là lợi nhuận của công ty trước khi sang CP là :267.339.897đ (anh mặc định số này là đúng (bởi phải căn cứ trực tiếp vào cái báo cáo quyết toán thuế của em mới làm được, anh đã thử nhưng dữ liệu em đưa ra không đủ để tính toán cái số liệu này) để số liệu này được chính xác em có thể chát trực tiếp với anh, số liệu đầy đủ thì anh có thể tư vấn chính xác được).

Số này đang năm ở bên Có tài khoản 421.
Vì doanh nghiệp chuyển sang hình thức Cổ phần mà trước đây nó là doanh nghiệp NN nên lãi này là của NN.
Vậy chúng ta sẽ chuyển như sau :
Nợ 421/Có 415 26.733.989đ
Nợ 421/Có 411 34.141.978đ
Nợ 421/Có 414 61.939.179đ
Nợ 421/Có 411 (267.339.897-26.733.989đ-34.141.978đ-61.939.179đ) =144.524.751đ

Như vậy tài khoản 421 được tất toán trước khi chuyển đổi hình thức từ DNNN sang CP. Lúc này đây là cơ sở để xác định giá trị doanh nghiệp.

Có gì không hiểu cứ bàn luận tiếp nhé.
 
H

hahang124

Sơ cấp
30/6/06
17
0
1
Ha noi
#5
Như vậy là lợi nhuận của công ty trước khi sang CP là :267.339.897đ (anh mặc định số này là đúng (bởi phải căn cứ trực tiếp vào cái báo cáo quyết toán thuế của em mới làm được, anh đã thử nhưng dữ liệu em đưa ra không đủ để tính toán cái số liệu này) để số liệu này được chính xác em có thể chát trực tiếp với anh, số liệu đầy đủ thì anh có thể tư vấn chính xác được).

Số này đang năm ở bên Có tài khoản 421.
Vì doanh nghiệp chuyển sang hình thức Cổ phần mà trước đây nó là doanh nghiệp NN nên lãi này là của NN.
Vậy chúng ta sẽ chuyển như sau :
Nợ 421/Có 415 26.733.989đ
Nợ 421/Có 411 34.141.978đ
Nợ 421/Có 414 61.939.179đ
Nợ 421/Có 411 (267.339.897-26.733.989đ-34.141.978đ-61.939.179đ) =144.524.751đ

Như vậy tài khoản 421 được tất toán trước khi chuyển đổi hình thức từ DNNN sang CP. Lúc này đây là cơ sở để xác định giá trị doanh nghiệp.

Có gì không hiểu cứ bàn luận tiếp nhé.
Thanks bác nhé.
Cho em hỏi thêm một chút: em có phải điều chỉnh lợi nhuận theo theo quyết toán thuế k? Nếu k điều chỉnh thì số trích lập các quỹ k đúng. Năm 2005, do cắt giảm chi phí QLDN nên LN tăng thêm: 9.638.635đ. Em k cần hủy các bút toán đã lập về PPLN mà chỉ cần trích bổ sung hay giảm đi được k bác?
 
Sửa lần cuối:
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#6
Thanks bác nhé.
Cho em hỏi thêm một chút: em có phải điều chỉnh lợi nhuận theo theo quyết toán thuế k? Nếu k điều chỉnh thì số trích lập các quỹ k đúng. Năm 2005, do cắt giảm chi phí QLDN nên LN tăng thêm: 9.638.635đ. Em k cần hủy các bút toán đã lập về PPLN mà chỉ cần trích bổ sung hay giảm đi được k bác?
Em phải điều chỉnh theo quyết toán thuế; các phương pháp hạch toán các bút toán sau khi quyết toán thuế có rất nhiều trên diễn đàn rồi. Em tìm đọc lại rồi cái gì thật sự không hiểu thì chát với anh anh sẽ hướng dẫn cho.
 
N

nothing2saymore

Sơ cấp
6/12/07
12
0
0
da nang
#7
Mình dẫn điều 27 ND199/2004 về các quy chế tài chính trong doanh nghiệp nhà nước để bạn được rõ hơn

Điều 27. Phân phối lợi nhuận

1. Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau:
a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);
b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế;
c) Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa;
d) Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập;
đ) Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d khoản này được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.
Vốn do công ty tự huy động là số tiền công ty huy động do phát hành trái phiếu, tín phiếu, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở công ty tự chịu trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay theo cam kết, trừ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính, các khoản vay được hỗ trợ lãi suất.
2. Phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước đầu tư được dùng để tái đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty nhà nước. Trường hợp không cần thiết bổ sung vốn nhà nước tại công ty nhà nước, đại diện chủ sở hữu quyết định điều động về quỹ tập trung để đầu tư vào các công ty khác. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quĩ này.
3. Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động được phân phối như sau:
a) Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty;

b) Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch;

c) Số lợi nhuận còn lại được phân phối vào quĩ khen thưởng, phúc lợi của công ty. Mức trích vào mỗi quỹ do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn công ty.

4. Đại diện chủ sở hữu quyết định tỷ lệ trích cụ thể vào các quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành công ty trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị (đối với công ty có Hội đồng quản trị) hoặc Giám đốc (đối với công ty không có Hội đồng quản trị).

5. Đối với những công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực độc quyền được trích tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty.

6. Đối với công ty đầu tư thành lập mới trong 2 năm liền kề từ khi có lãi nếu phân phối lợi nhuận như trên mà 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi không đạt 2 tháng lương thực tế thì công ty được giảm phần trích quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo đủ 2 tháng lương cho 2 quỹ này. Mức giảm tối đa bằng toàn bộ số trích quỹ đầu tư phát triển trong kỳ phân phối lợi nhuận năm đó.

7. Đối với Công ty nhà nước được thiết kế và thực tế thường xuyên, ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch khi phân phối lợi nhuận như trên mà không đủ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi theo mức 2 tháng lương, thực hiện như sau:
a) Trường hợp lãi ít công ty được giảm trích quỹ đầu tư phát triển, giảm phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước để cho đủ 2 tháng lương cho 2 quỹ. Nếu giảm toàn bộ số tiền trên mà vẫn chưa đủ 2 tháng lương cho 2 quỹ thì sẽ được Nhà nước trợ cấp cho đủ;
b) Trường hợp không có lãi thì Nhà nước sẽ trợ cấp đủ để trích lập 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2 tháng lương.
 
H

hahang124

Sơ cấp
30/6/06
17
0
1
Ha noi
#8
Bác giúp em định khoản cái này nhé:
Năm 2004, lợi nhuận trước thuế của bọn em: 368.924.525 đ
LNTT theo qtoán thuế: 383.994.244 đ . Chênh lệch: 15.069.719 do:
- tăng dthu: 138.175 đ do kê sai số học
- Giảm CPQLDN: 11.919.344 đ
- Giảm cp khác: 3.012.200 đ
 
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#9
Bác giúp em định khoản cái này nhé:
Năm 2004, lợi nhuận trước thuế của bọn em: 368.924.525 đ
LNTT theo qtoán thuế: 383.994.244 đ . Chênh lệch: 15.069.719 do:
- tăng dthu: 138.175 đ do kê sai số học
- Giảm CPQLDN: 11.919.344 đ
- Giảm cp khác: 3.012.200 đ
Bạn làm như thế này nhé:
- Thứ nhất lợi nhuận sau quyết toán thuế tăng lên, vậy => thuế TNDN phải nộp tăng lên => 15.069.719 x28% = 4.219.521 đồng.
Xử lý số tiền này như sau:
- Nếu bạn đòi được của ai : vì trong ba trường hợp nêu trên, bạn có thể quy trách nhiệm về hóa đơn chứng từ hoặc các lý do khác để đòi (trừ trường hợp 1 do kê khai sai số học) thì bạn hạch toán Nợ 1388/Có 3334.
- Nếu công ty chấp nhận dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để xử lý, bạn định khoản : Nợ 421/Có 3334.

Tóm lại, khi làm xong quyết toán thuế, bạn phải chú ý đọc rất kỹ biên bản quyết toán để phân tích được những khoản chi phí bị loại, thuế TNDN phải nộp thêm, các khoản phạt thêm... để có bút toán thích hợp, chính xác.
Chúc ngon lành cành đào.
 
H

hahang124

Sơ cấp
30/6/06
17
0
1
Ha noi
#10
Bạn làm như thế này nhé:
- Thứ nhất lợi nhuận sau quyết toán thuế tăng lên, vậy => thuế TNDN phải nộp tăng lên => 15.069.719 x28% = 4.219.521 đồng.
Xử lý số tiền này như sau:
- Nếu bạn đòi được của ai : vì trong ba trường hợp nêu trên, bạn có thể quy trách nhiệm về hóa đơn chứng từ hoặc các lý do khác để đòi (trừ trường hợp 1 do kê khai sai số học) thì bạn hạch toán Nợ 1388/Có 3334.
- Nếu công ty chấp nhận dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để xử lý, bạn định khoản : Nợ 421/Có 3334.

Tóm lại, khi làm xong quyết toán thuế, bạn phải chú ý đọc rất kỹ biên bản quyết toán để phân tích được những khoản chi phí bị loại, thuế TNDN phải nộp thêm, các khoản phạt thêm... để có bút toán thích hợp, chính xác.
Chúc ngon lành cành đào.
Em đọc trong quyển hướng dẫn thuế TNDN tăng lên hạch toán: N 8211/C3334 cơ mà. Còn các bút toán điều chỉnh LN thì hạch toán ntn, bác giúp em với nhé
 
Sửa lần cuối:
G

Gã Sẹo

Thành viên thân thiết
16/7/07
319
4
18
58
Hà nội
#11
Em đọc trong quyển hướng dẫn thuế TNDN tăng lên hạch toán: N 8211/C3334 cơ mà. Còn các bút toán điều chỉnh LN thì hạch toán ntn, bác giúp em với nhé
Đúng là hiện nay có các phương pháp khác nhau khi hạch toán các bút toán sau khi quyết toán thuế, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm khác nhau.
Đơn cử, có thể hạch toán Nợ 421/Có 3334, quan điểm mởi : Nợ 8211/Có 3334 rồi cuối kỳ kết chuyển 9111, rồi lại chạy vào 421. Gốc ở vấn đề là ở chỗ đó, bạn làm theo cách nào tùy.
 

Thành viên trực tuyến

  • kenhuytin
Xem nhiều