Iou

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
IOU is an informal debt instrument in the form of a written promise to pay back money owed; e.g., personal loans and professional services.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
IOU: GIẤY NỢ, GIẤY NHẬN NỢ

IOU là từ viết tắt của "I OWE YOU" (Tôi Nợ Ông/Bà)

IOU là một chứng từ nợ phi chính thức dưới dạng một văn bản cam kết trả một khoản nợ, ví dụ, các khoản vay cá nhân và các dịch vụ chuyên môn.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều