Iou

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

11344 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
IOU is an informal debt instrument in the form of a written promise to pay back money owed; e.g., personal loans and professional services.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
IOU: GIẤY NỢ, GIẤY NHẬN NỢ

IOU là từ viết tắt của "I OWE YOU" (Tôi Nợ Ông/Bà)

IOU là một chứng từ nợ phi chính thức dưới dạng một văn bản cam kết trả một khoản nợ, ví dụ, các khoản vay cá nhân và các dịch vụ chuyên môn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK