Accrued Payroll

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCRUED PAYROLL is a liability arising from employees' salary expense that has been incurred but not paid.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều