MÓN QUÀ NHỎ CHÀO SÂN

  • Thread starter dinhlan19702003
  • Ngày gửi
D

dinhlan19702003

Guest
Xin chào mọi người !
Để làm quen mình xin tặng cho các bạn 1 phương pháp để dịch tiền VND bằng chữ trong Excell, SẼ GIÚP BẠN TIẾT KIỆM THỜI GIAN. Các bạn hãy thực hiện theo thứ tự dưới đây :

1/mở một workbook, chọn Tool --> Macro --> Visual Basic Editor ->Insert ->Modules, dán phần công thức sau vào màn hình cập nhật :

Public Function VND(Baonhieu)
Dim Ketqua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, Doc, Dem
If Baonhieu = 0 Then
Ketqua = "Khoâng ñoàng"
Else
If Abs(Baonhieu) > 999999999999.99 Then
Ketqua = "Soá quaù lôùn"
Else
If Baonhieu < 0 Then
Ketqua = "Tröø" & Space(1)
Else
Ketqua = Space(0)
End If
SoTien = Format(Abs(Baonhieu), "###########0.00")
SoTien = Right(Space(12) & SoTien, 15)
Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
Doc = Array("None", "ty,û", "trieäu,", "ngaøn,", "ñoàng chaün.")
Dem = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
For I = 1 To 4
Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 4 Then
Chu = "ñoàng" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
Chu = "chaün."
Case Else
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = Doc(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "leû" & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
Ketqua = Ketqua & Chu
End If
Next I
End If
End If
VND = UCase(Left(Ketqua, 1)) & Mid(Ketqua, 2)
End Function

2/Insert --> Proceduce --> gõ : dichVND --> chọn : public & funtion --->save
xóa: Public funtion & end funtion ở cuối dòng lệnh.

3/ Files --> Close and return to M.E

4/ Open : dich VND --> save as : Programfiles --> Microsoftoffice --> Office --> Library --> add-in

5/ Tools --> Add-in --> chọn : dichVND

Bây giờ công việc đã hoàn tất, bạn quay về bảng tính Excel, ví dụ bây giờ tại ô A1 bạn có số 12345 cần chuyển thành số tiền VNĐ bằng chữ tại A2,
hãy gõ vào A2 công thức =VND(A1). (Lưu ý chọn Font chữ phù hợp).

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Thanks for your sharing.

Bạn có thể post bài của bạn vào mục tin học ứng dụng, chúng ta cũng đã có vài bài viết về việc dịch số sang chữ rồi đó. mong đây cũng là một giải pháp tốt.

Mong bạn tham gia webketoan một cách nhiệt tình
 
T

TruongCongDau

Guest
Xin chao cac ban!
Toi la dan kt o tinh le, lam kt cho cac DNTN rat nho, cung rat khoai dung tin hoc trong cong tac ke toan, toi da dung excel de thiet ke thuc hanh sskt va lap BCTC trong cac DN vua va nho. noi chung chay kha tot. ( viet theo sach huong dan cua nhom thay Vo van Nhi ) Neu co ban nao hung thu toi san sang chi se va cung nhau gop y.
truong cong dau
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Webketoan sẽ rất cảm ơn nếu bạn share những kiến thức và thành quả của mình cho mọi người, với file excel kế toán tự viết, vui lòng gửi cho tôi theo địa chỉ hanv@xdkv3.com.vn, tôi sẽ upload lên đây để mọi người cùng tham khảo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn.

HyperVN
 

Xem nhiều