Quyết định 98/2007/QĐ-BCT - Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ KTT

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
BỘ TÀI CHÍNH
------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Số: 98/2007/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng
và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng ”
--------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng”.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Các Bộ, CQ ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Trang Web Chính phủ;
- Trang Web Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT&KT.
(đã ký)
Trần Văn Tá
 

Đính kèm

Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#2
Bác gửi cho chúng em mỗi cái Quyết định, còn cái quy chế em tim chẳng thấy nó ở chỗ nào cả. Bác gửi tiếp cho chúng em tham khảo với ạ.
Cảm ơn bác nhiều ạ.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • NGUYEN THI QUYNH MAI
  • phamtienthanh
  • Thao2001
  • daongocnam0603
  • sthink.com.vn
  • theanhst92
Xem nhiều