Escheat

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

2584 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ESCHEAT is the reversion of property to the state (government) in the absence of legal heirs or claimants.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK