Lifo Reserve

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
LIFO RESERVE is the difference between the ending inventory under LIFO and FIFO (or other method that might be chosen).
 

Thành viên trực tuyến

  • Phương Trúc

Xem nhiều