Lifo Reserve

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
LIFO RESERVE is the difference between the ending inventory under LIFO and FIFO (or other method that might be chosen).
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều