Tools for Excel table # Add-Ins

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi thidinh, 31 Tháng mười hai 2007.

1,812 lượt xem

 1. thidinh

  thidinh Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  BD
  Có Bác nào vui lòng giải thik đoạn code dưới đây giúp nhà em không?
  Có Tool nào tương tự Made in VietNam không?
  Hik...............:confused:

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


  Attribute VB_Name = "Guides"

  ------------------------------------------------
  Option Explicit
  Private Delineatore As clsDelineateSQ31
  Sub prcGuides()
  Dim b As CommandBarButton, bName As String
  Static Linea As Integer
  Dim Desactivar
  Application.ScreenUpdating = True
  DoEvents
  If Linea = 0 Then
  Set Delineatore = Nothing
  Set Delineatore = New clsDelineateSQ31
  Set Delineatore.excelApp = Application
  Dim cel As Range
  Set cel = Selection
  If Not cel Is Nothing Then
  CreateGuideSQ31 cel.Cells(1, 1)
  End If
  Linea = 1
  Else
  disableRulerSQ31
  Linea = 0
  End If
  End Sub

  Sub disableRulerSQ31()
  On Error Resume Next
  BorraGuidesHojaSQ31
  Set Delineatore = Nothing
  End Sub


  Public Function CreateGuideSQ31(RNG As Range)
  Application.ScreenUpdating = False
  deleteAllRulersInSheetSQ31 RNG.Worksheet
  Dim a As Range, beginCell As Range, endcell As Range
  For Each a In RNG.Areas
  If a.Cells.count = 1 Then
  Set beginCell = Nothing
  Set endcell = Nothing
  HorizontalSQ31 RNG, beginCell, a, endcell
  Set beginCell = Nothing
  Set endcell = Nothing
  VerticalSQ31 RNG, beginCell, a, endcell
  End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
  DoEvents
  End Function

  Sub VerticalSQ31(RNG As Range, beginCell As Range, a As Range, endcell As Range)
  On Error Resume Next
  If RNG.Worksheet.Shapes("JABS V " & a.Column) Is Nothing Then
  Dim r As Long
  r = ActiveWindow.VisibleRange.Rows.count
  Set beginCell = Application.Intersect(ActiveWindow.VisibleRange.Rows(1), a.EntireColumn)
  Set endcell = Application.Intersect(ActiveWindow.VisibleRange.Rows(r), a.EntireColumn)
  With RNG.Worksheet.Shapes.AddLine(beginCell.Left + beginCell.Width, _
  beginCell.Top, _
  endcell.Left + endcell.Width, _
  endcell.Top + endcell.Height)
  .Placement = xlMove
  .name = "JABS V " & a.Column
  If Application.VERSION < 12 Then
  .Line.ForeColor.SchemeColor = 2
  Else
  .Line.ForeColor.SchemeColor = 74
  End If
  End With
  End If
  End Sub

  Sub HorizontalSQ31(RNG As Range, beginCell As Range, a As Range, endcell As Range)
  On Error Resume Next
  If RNG.Worksheet.Shapes("JABS H " & a.Row) Is Nothing Then
  Dim C As Long
  C = ActiveWindow.VisibleRange.Columns.count
  Set beginCell = Application.Intersect(ActiveWindow.VisibleRange.Columns(1), a.EntireRow)
  Set endcell = Application.Intersect(ActiveWindow.VisibleRange.Columns(C), a.EntireRow)
  With RNG.Worksheet.Shapes.AddLine(beginCell.Left, _
  beginCell.Top + beginCell.Height, _
  endcell.Left + endcell.Width, _
  endcell.Top + endcell.Height)
  .Placement = xlMove
  .name = "JABS H " & a.Row
  If Application.VERSION < 12 Then
  .Line.ForeColor.SchemeColor = 2
  Else
  .Line.ForeColor.SchemeColor = 74
  End If
  End With
  End If
  End Sub

  Public Function BorraGuidesHojaSQ31()
  deleteAllRulersInSheetSQ31 ActiveSheet
  End Function


  Private Function deleteAllRulersInSheetSQ31(ws As Worksheet)
  If ws Is Nothing Then Exit Function
  Dim s As Shape
  For Each s In ws.Shapes
  If InStr(1, s.name, "JABS") Then
  s.Delete
  End If
  Next
  End Function

  --------------------------------------------------------------
  Source: http://www.jabsoft.com
   
  #1

Chia sẻ trang này