To chuc ke toan cho hop dong hop tac kinh doanh

  • Thread starter Nguyen Ngoc Quang
  • Ngày gửi
N

Nguyen Ngoc Quang

Guest
Don vi minh co hop dong hop tac kinh doanh co noi dung sau :
Hai don vi A & B dong y hop tac san xuat san pham M theo nguyen tac sau :
1. Ben A dau tu tai san co dinh, nhan vien, quan ly, chiu trach nhiem lap kenh phan phoi ban hang. Tuy nhien chi tinh gia tri TSCD la phan von gop.
2. Ben A bo nguyen lieu dau vao R.
3. Ben B bo nguyen lieu dau vao C.
4. Ve to chuc hach toan ke toan, khai thue... do Ben A chiu trach nhiem. Doanh thu duoc tinh vao doanh thu cua Ben A. Loi nhuan truoc thue duoc chia theo ty le gop von.
5. Cac chi phi hop ly, hop le duoc phep tinh vao hop dong neu co chung tu hop le.
6. Cong ty A con san xuat rieng san pham M va nhieu san pham tuong tu.

La mot nguoi phu trach ke toan, ban se to chuc hach toan nhu the nao de vua theo doi rieng duoc hop dong nay, vua hop nhat duoc voi hoat dong hien co cua Ben A.

:f_o Moi cac ban tham gia :two:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Vậy cần có một thỏa thuận cho các chi phí dùng chung: như chi phí chạy máy, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi tiền điện, tiền nước, khấu hao TSCĐ dùng chung, tốt hơn hết là hai đơn vị đưa ra một mức khoán cho các chi phí sử dụng chung này, hai bên nên thống nhất các định mức hao phí và mức hao phí tối thiểu khi ngừng sản xuất để hạch toán riêng giá thành của sản phẩm liên doanh M đó.

Đó là phần thủ tục, giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta mới tính tới chuyện hạch toán kế toán.
 
N

ncc

Guest
Hop dong hop tac kinh doanh, 2 ben gop von lam an voi nhau , mot ben dam nhan trach nhiem theo doi hach toan toan bo cac nghiep vu BCC phat sinh ra ket qua lai lo cuoi cung, loi nhuan an chia. De co the theo doi duoc ket qua tai chinh cua Hop dong HTKD rieng va cac hoat dong cua ben A hien co thi theo toi, hay mo them TK ke toan chi tiet them de theo doi rieng voi BCC
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Cần phải xác định các phần về thủ tục theo như HyperVN nói ( chi phí, giá thành, sản lượng, giá bán ...), nếu không thì phần thiệt thòi bên B lãnh đủ ( chỉ cần một thời gian ngắn là mất vốn ngay )
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA