Auditing Standards

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AUDITING STANDARDS provide minimum guidance for the auditor that helps determine the extent of audit steps and procedures that should be applied to fulfill the audit objective. They are the criteria or yardsticks against which the quality of the audit results are evaluated.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuy7753

Guest
7/4/04
14
0
0
AUDITING STANDARDS: các chuẩn mực kiểm toán
cung cấp những hướng dẫn cho kiểm toán viên giúp họ xác định việc mở rộng các thủ tục và các bước nên được dùng để hoàn thiện mục tiêu của kiểm toán, là các tiêu chuẩn hay các tiêu chuẩn so sánh chất lượng các kết quả kiểm toán được đánh giá
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA