Kế toán tiền lương của ngành xây dựng

  • Thread starter lucbinh9001
  • Ngày gửi
L

lucbinh9001

Sơ cấp
11/1/08
16
0
0
37
Quận 5
#1
Các bạn ơi! Mình mới chuyển qua làm bên ngành xây dựng, và làm trong cty cổ phần. Mình muốn hỏi về lương. Ví dụ như Cty mình thì Phó chủ tịch HĐQT lại là giám đốc Cty cổ phần thì ông ấy có được tính lương không? Còn lương của HĐQT không được tính phải không các bạn? HĐQT chỉ được chia lợi nhuận sau thuế phải không? Và chia lợi nhuận cho HĐQT như thế nào? Giúp mình với! Nếu giám đốc của mình được tính lương thì có phải bị khấu trừ gì không? Ai biết mai cho mình với : Địa chỉ mail của mình : timlucbinh9001@yahoo.com.vn
 
T

tbd

Sơ cấp
10/10/07
8
0
0
Hà Nội
#2
Các bạn ơi! Mình mới chuyển qua làm bên ngành xây dựng, và làm trong cty cổ phần. Mình muốn hỏi về lương. Ví dụ như Cty mình thì Phó chủ tịch HĐQT lại là giám đốc Cty cổ phần thì ông ấy có được tính lương không? Còn lương của HĐQT không được tính phải không các bạn? HĐQT chỉ được chia lợi nhuận sau thuế phải không? Và chia lợi nhuận cho HĐQT như thế nào? Giúp mình với! Nếu giám đốc của mình được tính lương thì có phải bị khấu trừ gì không? Ai biết mai cho mình với : Địa chỉ mail của mình : timlucbinh9001@yahoo.com.vn
Thứ nhất: Tiền thù lao của thành viên HĐQT được quy định tại Điều 117 Luật DN: Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên
Thứ 2: Phó chủ tịch HĐQT đồng thời là GĐ Công ty thì tiền lương được tính vào CPSXKD trong kỳ.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • aduy1992
Xem nhiều