Bản tin VBPL đợt 2 tháng 12/2007

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Tổng cục Thuế có công văn số 5212/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 trả lời đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời : tại điểm 2 mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “ Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam” thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi:
Tổng cục Thuế trả lời công văn của Cảng Quảng Ninh về việc chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, ý kiến của Tổng cục Thuế như sau: Tại mục I Thông tư số 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập các khoản dự phòng quy định:
2c. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.
3. Bốn khoản dự phòng nêu trên tại khoản 2 trên đây được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm bảo toàn vốn kinh doanh; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính không cao hơn giá cả trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính”
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập:
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 150/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007, hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập, áp dụng cho tất cả các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; y tế, văn hóa; thể dục thể thao; khoa học công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định tại nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ.
Thông tư có hiệu lực từ 01/1/2008, các hoạt động kinh tế phát sinh trước ngày 01/1/2008 thực hiện theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, y tế, thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình bảo vệ chăm sóc trẻ em hết hiệu lực từ ngày 01/1/2008.
Hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 12/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, tổ chức quản lý, điều hành dự trữ quốc gia.
Những quy định cụ thể nêu trong thông tư bao gồm: kế hoạch và dự toán ngân sách dự trữ quốc gia, nhập xuất hàng dự trữ quốc gia, xử lý hàng dự trữ quốc gia giảm phẩm chất, hao hục, hư hỏng hoặc bị mất; xây dựng, ban hành, thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia; bảo quản hàng, kho chứa hàng, quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia; quản lý vốn mua hàng và vốn bán hàng dự trữ quốc gia; ngân sách chi cho công tác quản lý dự trữ quốc gia; Quản lý dự trữ quốc gia bằng tiền; xử lý tài sản nhà nước thuộc hệ thống dự trữ quốc gia; Chế độ báo cáo thống kê, kế toán; Trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng; Bảo vệ bí mật Nhà nước, kiểm tra, thanh tra dự trữ quốc gia.
Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003.
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 101/2007 ngày 10 tháng 12 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền nam trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Theo đó, Trung tâm phân tích, phân loại có Phòng hành chính- tài vụ và Phòng Nghiệp vụ phân tích phân loại. Số lượng Phòng nghiệp vụ phân tích, phân loại tại mỗi trung Tâm được quy định: tại miền Bắc có 2 phòng nghiệp vụ phân tích, phân loại; miền Trung và miền Nam mỗi đơn vị có 01 phòng Nghiệp vụ phân tích phân loại. Nhiệm vụ của các Phòng do Giám đốc Trung tâm quy định và Biên chế của Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khu giá các loại đất.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 nhằm Hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.
Theo Thông tư này, Phương pháp xác định giá đất sẽ được thực hiện bằng: (1) Phương pháp so sánh trực tiếp, theo phương pháp này, giá trị ước tính của thửa đất, khu đất cần định giá được tính theo cách điều chỉnh các yếu tố khác biệt về giá với từng thửa đất, khu đất so sánh như sau: Giá trị ước tính của thửa đất, khu đất cần định giá = [Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của từng thửa đất, khu đất so sánh] ± [ Mức tiền điều chỉnh về giá hình thành từ những yếu tố khác biệt của từng thửa đất, khu đất so sánh với thửa đất, khu đất cần định giá]
(2) Phương pháp thu nhập, Phương pháp chiết trừ, (4) Phương pháp thặng dư.
Để áp dụng các phương pháp xác định giá đất, thì các thông tin, số liệu cần thiết để tính toán đi đến kết luận về mức giá cụ thể đều phải thu nhập trên thị trường trong điều kiện bình thường, đồng thời phải phân tích, lựa chọn các thông tin, số liệu chính xác và có độ tin cậy cao.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Bộ tài chính ra Quyết định số 99/2007/QĐ-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2007 sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC ngày 25/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Theo đó, Quyết định sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 5, bãi bỏ tiết d, Khoản 1 Điều 16, Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho việc phân phối lợi nhuận từ năm 2007 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Những nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC ngày 25/9/2006.
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị
Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, áp dụng đối với Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị, cán bộ công chức, viên chức được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị và những tổ chức, cá nhân khác liên quan.
Nguyên tắc xử lý vi phạm theo Nghị định này là ( 1) công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, (2) tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng ở công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và tổ chức, cá nhân được phân công trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm phải bị xử lý theo những quy định của Nghị định này và pháp luật liên quan.
Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị, trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị.
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2007 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, năm 2008 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, ngành Tài chính trong điều kiện giá cả thị trường thế giới biến động phải tham mưu cho Chíh phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm giữ ổn định giá cả, hạn chế tác động tiêu cực do biến động giá đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội.
Quy định về giới hạn xếp hành của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ.
Bộ GTVT ban hành Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2007 kèm theo Quy định về giới hạn xếp hành của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ.
Quy định này quy định về giới hạn xếp hàng (chiều cao, chiều rộng, chiều dài, tổng trọng lượng của xe, tải trọng xe) đối với xe ô tô tải (ô tô chở hàng) khi tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của một số tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã được cải tạo nâng cấp, xây dựng mới. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham gia giao thông trên đường bộ của xe ôtô.
Theo quy định này có tổng cộng 32 tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã được cải tạo nâng cấp đồng bộ trên toàn quốc.
Công bố danh mục các văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành
Bộ Công thương vừa ban hành quyết định 009/2007/QĐ-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2007 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật. Theo đó danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30 tháng 11 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật bao gồm 19 văn bản các loại.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính.
NHNN, Bộ Công an, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính, áp dụng đối với công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam.
Theo đó, công ty cho thuê tài chính có quyền thu hồi tài sản cho thuê ngay nếu bên thuê không thanh toán được số tiền thuê còn lại sau khi công ty cho thuê tài chính đã có thông báo tuyên bố chấm dứt hợp đồng hco thuê trước thời hạn theo một trong các trường hợp sau : (a) bên thuê không trả tiền thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính; (b) bên thuê vi phạm các điều khoản của hợp đ6òng cho thuê tài chính; (c) bên thuê bị giải thể, phá sản; (d) người bảo lãnh bị giải thể, phá sản và bên cho thuê không chấp thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của bên thuê.
Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
· Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
· Quyết định số 189/2007/QĐ- TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ- TTg và số 197/2006/QĐ- TTg.
· Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015.
· Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
· Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
· Thông báo số 253/TB- VPCP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam về dự án Kho nổi chứa dầu FSO-5.
· Công điện số 1928/CĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường từ 15 tháng 12 năm 2007.
· Công văn số 7163/VPCP-V.I ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2007.
· Quyết định số 191/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nội các Ucraina về việc nhận trở lại công dân hai nước.
· Nghị quyết số 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, của văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương.
· Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.
· Công văn số 2633/TTCP-VKH ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91.
· Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
· Quyết định số 1675/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, thay đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007-2010.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
· Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập.
· Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.
· Quyết định số 97/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.
· Quyết định số 98/2007/QĐ- BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ tài chính về việc ban hành “quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng”.
· Quyết định số 99/2007/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC ngày 25/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
· Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá.
· Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2007/NĐ ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.
· Công văn số 16675/BTC-KBNN ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách..
· Công văn số 16681/BTC-QLCS ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện thí điểm việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung.
· Quyết định số 101/2007/QĐ-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
· Công văn số 5094/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về hoàn trả tiền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ.
· Công văn số 5095/TCT-KK ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
· Công văn số 5096/TCT-KK ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về cấp thẻ mã số thuế cá nhân.
· Công văn số 5098/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về miễn giảm thuế TNDN.
· Công văn số 5099/TCT-KK ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về xử lý vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 5100/TCT-KK ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với doanh nghiệp xuất khẩu.
· Công văn số 5115/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 5116/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 5117/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế GTGT.
· Công văn số 5118/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về khấu trừ thuế GTGT.
· Công văn số 5124/TCT-KK ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
· Công văn số 5140/TCT-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về xóa nợ thuế.
· Công văn số 5141/TCT-KK ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về hoá đơn thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng.
· Công văn số 5142/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về thu tiền sử dụng đất nhà hoá giá trước NĐ 61/CP.
· Công văn số 5143/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về thuế CQSD đất.
· Công văn số 5144/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chứng từ đưa hàng đi gia công.
· Công văn số 5145/TCT-KK ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 5146/TCT-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về đảo nợ thuế của XN 347 trực thuộc Công ty Sông Hồng.
· Công văn số 5147/TCT-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về nợ thuế GTGT.
· Công văn số 5148/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 5154/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế hướng dẫn lập bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra.
· Công văn số 5155/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá.
· Công văn số 5164/TCT-HT ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 5165/TCT-QLN ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về xác nhận số liệu nợ thuế.
· Công văn số 5166/TCT-KK ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về hoá đơn thuế GTGT.
· Công văn số 5168/TCT-TNCN ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn thuế TNCN.
· Công văn số 5169/TCT-CS ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc bổ sung hồ sơ đăng ký sử dụng Biên lai tự in.
· Công văn số 5170/TCT-CS ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc bổ sung hồ sơ đăng ký sử dụng Biên lai tự in.
· Công văn số 5171/TCT-QLN ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về thuế GTGT đầu vào của dự án nhuộm Yên Mỹ.
· Công văn số 5177/TCT-KK ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc nộp thuế TNDN khoản thu nhập kết dư đến hết năm 2006.
· Công văn số 5182/TCT-KK ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT theo quý.
· Công văn số 5183/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc giải quyết về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
· Công văn số 5190/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế GTGT.
· Công văn số 5191/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 5192/TCT-HT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc miễn giảm thuế SDĐNN, thuế nhà đất.
· Công văn số 5194/TCT-HT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc dự phòng nợ khó đòi phải thu.
· Công văn số 5195/TCT-HT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chi phí hợp lý.
· Công văn 5196/TCT-HT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất.
· Công văn số 5197/TCT-HT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc đăng ký thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh.
· Công văn số 5198/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thu LPTB.
· Công văn số 5199/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
· Công văn số 5200/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc thu thuế đối với hoạt động buôn chuyến.
· Công văn 5202/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về thuế suất thuế GTGT.
· Công văn 5203/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 5204/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế.
· Công văn số 5205/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về lệ phí trước bạ tài sản góp vốn.
· Công văn 5207/TCT-CS ngày 14 tháng 12nam8 2007 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 5209/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc trả lời chính sách thuế.
· Công văn số 5211/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 5212/TCT-CS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế.
· Công văn số 5213/TCT-QLN ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục thuế về việc xóa nợ thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
· Công văn số 6847/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về việc miễn thuế nhập khầu thời hạn 5 năm đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm.
· Công văn số 6878/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Toyota Prado.
· Công văn số 6879/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về việc xác nhận nợ thuế.
· Công văn số 6893/TCHQ ngày 10 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất.
· Công văn số 6906/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về việc xác định giá tính thuế ô tô nhập khẩu.
· Công văn số 6913/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về việc hướng dẫn XNK và thủ tục hải quan.
· Công văn số 6920/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về việc truy thu thuế hàng điện tử nhập khẩu từ Thái Lan.
· Công văn số 6940/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.
· Công văn số 6961/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 12 năm 2007 Tổng Cục hải quan về việc xác nhận nợ thuế.
· Công văn số 6970/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Tổng Cục hải quan về thời gian ân hạn nộp thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Quyết định số 1958/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Công thương về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính Phủ về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới ”.
· Thông tư số 179/2007/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ.
· Thông tư liên tịch số 181/2007/TTLT-BQP-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ.
· Thông tư liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ Quốc phòng , Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 về giáo dục quốc phòng – an ninh.
· Công văn số 4608/LĐTBXH-TL ngày 5 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc triễn khai thực hiện Nghị định số 168/2007/ND-CP của Chính phủ.
· Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV ngày 5 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao.
· Công văn số 12797/BGDĐT-GDTX ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương.
· Quyết định số 13/QĐ-BCĐGN ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo.
· Quyết định số 06/2007/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 12 năm 2007 về việc sửa đổi một số điều của quy định quản lý tem bưu chính ban hành kem theo quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.
· Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ.
· Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính.
· Quyết định số 009/2007/QĐ-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật .
· Công văn số 4746/LĐTBXH-TL ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc triển khai thực hiện các NĐ của Chính phủ về tiền lương tối thiểu.
· Công văn số 4747/LĐTBXH-TL ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc xếp hạng công ty.
· Công văn số 7752/LĐTBXH-TL ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội về chế độ nâng bậc lương.
 

Thành viên trực tuyến

  • thapsangniemtin
  • daongocnam0603

Xem nhiều