Average Settlement Period

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AVERAGE SETTLEMENT PERIOD is calculated:
For Debtors = Trade Debtors X 365 days / Credit Sales
For Creditors = Trade Creditors X 365 days / Credit Purchases.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều