Average Settlement Period

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1957 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
AVERAGE SETTLEMENT PERIOD is calculated:
For Debtors = Trade Debtors X 365 days / Credit Sales
For Creditors = Trade Creditors X 365 days / Credit Purchases.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK