Average Settlement Period

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
AVERAGE SETTLEMENT PERIOD is calculated:
For Debtors = Trade Debtors X 365 days / Credit Sales
For Creditors = Trade Creditors X 365 days / Credit Purchases.
 

Thành viên trực tuyến

  • trangsucbacy
  • Nguyễn Thị Xăng

Xem nhiều