Cập nhật file đã tao pasword từ form của file khác help!!!!!

  • Thread starter ĐỖ SƠN HẢI
  • Ngày gửi
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Thành viên thân thiết
10/10/06
130
0
0
40
Phan Thiết
#1
cách nào đứng tại form của file dữ liệu này cập nhật vào file dữ liệu khác có cài password không các bạn .
vd : Mình làm được trong trường hợp form cập nhật dữ liệu vào file khác với điều kiện file đó không có password như sau :

Dim DB1 As Database, RS1 As Recordset, MB1 As Variant, DB2 As Database
Dim ST1 As String, ST2 As String, N As Integer
Set DB1 = OpenDatabase("g:\chung\soquytienmat on Chung\SOQUY2007\tonghopquy.MDB")

Dim c03 As Recordset, c04 As Recordset
Set c03 = DB1.OpenRecordset("AUD-MAPHIEUTHUTIENMAT", dbOpenTable)
Set DB2 = CurrentDb
Set c04 = DB2.OpenRecordset("UC-MAPHIEUTHUTIENMAT", dbOpenTable)
c04.Index = "PRIMARYKEY"
If c03.RecordCount > 0 Then
c03.MoveFirst
Do Until c03.EOF
'On Error Resume Next
c04.Seek "=", c03!MAPHIEU
If c04.NoMatch Then
c04.AddNew
c04!MAPHIEU = c03!MAPHIEU
c04!madoanhthu = c03!madoanhthu
c04!DIENGIAI = c03!DIENGIAI
c04!NGAY = c03!NGAY
c04!TENKHACH = c03!TENKHACH
c04!PHANLOAI = c03!PHANLOAI
c04!SOTIEN = c03!SOTIEN
c04!diachi = c03!diachi

'On Error Resume Next
c04.UPDATE: c04.Bookmark = c04.LastModified
End If
c04.Edit
c04.UPDATE: c03.MoveNext
Loop
End If
c03.Close
c04.Close
DB1.Close
DB2.Close

các bạn có thể giúp mình chỉnh sửa đoạn code trên để : file UC-MAPHIEUTHUTIENMAT.mdb có thể cập nhật file cài password là
AUD-MAPHIEUTHUTIENMAT .mdb .

Mình thật sự cảm ơn nhiều
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều