Đã tìm được hàm tách số trong chuỗi kí tự...tham khảo nhé!!!

  • Thread starter kunkun
  • Ngày gửi
kunkun

kunkun

(_ __')
18/9/07
468
0
16
Hồ Chí Minh
#1
viết hàm bang VB nhé:
1 . ALT + F11 -> Insert -> Module.
2. Dán đoạn code này vào khoảng trống nhé.

Function TS(Mystr As String, Optional Dautp As String) As Double
Dim Kqng, Kqtp, Neg As Double, Kqtam As String
Dim Sotp As Double, Le As Byte
Neg = 1
Le = 0
For i = 1 To Len(Mystr)
tam = Mid(Mystr, i, 1)
Select Case tam
Case 0 To 9
Kqtam = Kqtam & tam
Case "-"
Neg = -1
Case Dautp
Kqng = Kqtam
Le = 1
Mystr = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)
Kqtp = TS(Mystr)
Sotp = Kqtp * 10 ^ (-Len(Mystr))
End Select
Next i
Select Case Le
Case 0
TS = Kqtam
Case 1
TS = Kqng + Sotp
End Select
TS = TS * Neg
End Function

3. Chọn Files - > Save as -> save as type - > Micorossoft office excell add-ins ( *.xla) ở dưới cùng.-> lưu name = TS.
4. Tools -> add - Ins... -> TS -> ok.
5. khởi động lại excell.
chỉ cần gõ = TS(ô muốn tách số). là ok...!!!
Hàm này sẽ giúp ích rất nhiều trong làm sổ sách đấy nhé...1!!!:angel:
 

Thành viên trực tuyến

  • benhvienhadong
  • tung200808
Xem nhiều