Lãi ngân hàng - trong trường hợp mua xe trả góp

  • Thread starter Hai Tung
  • Ngày gửi
H

Hai Tung

Sơ cấp
20/4/06
36
0
0
40
Hà Nội
#1
:eyepop: Chào cả nhà,

Cả nhà cho em hỏi 1 tí nhé: lãi trả ngân hàng hàng tháng trong trường hợp mua xe trả góp thì nên hạch toán vào 635 hay tính vào thành giá của tài sản. Công ty này đang lỗ... 3 năm rồi, em đang cố gắng cứu nó mà khó quá! Cả nhà trả lời sớm cho em "thông tỏ" nhé. Cảm ơn cả nhà
 
ntmphung

ntmphung

Sơ cấp
24/10/06
51
0
6
TpHCM
#2
Lãi ngân hàng bạn phải đưa vào TK 635 chứ, sao đưa vào nguyên giá của tài sản được.
 
Sửa lần cuối:
T

tranbinh200780

Thành viên thân thiết
25/2/08
345
2
18
37
Thành Phố Hồ Chí Minh
#3
:eyepop: Chào cả nhà,

Cả nhà cho em hỏi 1 tí nhé: lãi trả ngân hàng hàng tháng trong trường hợp mua xe trả góp thì nên hạch toán vào 635 hay tính vào thành giá của tài sản. Công ty này đang lỗ... 3 năm rồi, em đang cố gắng cứu nó mà khó quá! Cả nhà trả lời sớm cho em "thông tỏ" nhé. Cảm ơn cả nhà
Laic ngân hàng đưa vào TK 635 là đúng rồi đấy, cho dù công ty cho thuê xe theo kiểu cho thuê tài chính
CHào
 
Ngocghe

Ngocghe

Sơ cấp
21/3/08
51
0
0
28
HOCHIMINH
#4
Laic ngân hàng đưa vào TK 635 là đúng rồi đấy, cho dù công ty cho thuê xe theo kiểu cho thuê tài chính
CHào
Hì hì! Theo như bé nghĩ thế này không biết đúng không nhỉ? (Bé chỉ suy luận thôi). Khi công ty quyết định mua xe trả góp thì chắc chắn đã tính đến NPV của khoản tiền vay và lãi phải trả rồi. Nên khi bắt đầu mua Kế toán có thể hạch toán luôn Nguyên giá đã bao gồm:
- Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá - ghi theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả tiền ngay
trừ (-) thuế GTGT (nếu có)
Có TK 341 - Vay dài hạn (Tổng số tiền vay).
- Định kỳ, thanh toán tiền cho Ngân hàng, kế toán ghi:
Nợ TK 341
Có TK 111, 112 (Số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).
Đồng thời tính vào chi phí theo số lãi trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

Hì hì!:045: Không biết đúng không nhỉ?
 
E

eacvn

Sơ cấp
3/11/07
42
0
0
32
Hà Tây
#5
Bạn cho mình hỏi NợTK 242 Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả tiền ngay :la tổng số tiền lãi ước tính ah?minh ko hiểu cái này lắm?Bạn giải thích cho mình kỹ hơn được không?
Mà nếu là mực lãi ước tính sao được vì lãi sẽ điều chỉnh khi mỗi lần mình trả gốc mà.
 
C

cattien

Sơ cấp
#6
:eyepop: Chào cả nhà,

Cả nhà cho em hỏi 1 tí nhé: lãi trả ngân hàng hàng tháng trong trường hợp mua xe trả góp thì nên hạch toán vào 635 hay tính vào thành giá của tài sản. Công ty này đang lỗ... 3 năm rồi, em đang cố gắng cứu nó mà khó quá! Cả nhà trả lời sớm cho em "thông tỏ" nhé. Cảm ơn cả nhà
Tiền lãi ngân hàng trong trường hợp này thì đưa vào 635, lãi đc vốn hoá khi đó là lãi vay để xây dựng , đầu tư giai đoạn trước khi hoàn thành công trình, trước khi Cty đi vào hoạt động
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#7
:eyepop: Chào cả nhà,

Cả nhà cho em hỏi 1 tí nhé: lãi trả ngân hàng hàng tháng trong trường hợp mua xe trả góp thì nên hạch toán vào 635 hay tính vào thành giá của tài sản. Công ty này đang lỗ... 3 năm rồi, em đang cố gắng cứu nó mà khó quá! Cả nhà trả lời sớm cho em "thông tỏ" nhé. Cảm ơn cả nhà
Bạn thân mến trong QĐ 206/2003/QĐ-BTC có quy định như sau:
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]§iÒu 4: X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh: [/FONT][/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]1. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:[/FONT][/FONT][FONT=.VnTime]
[FONT=.VnTime]a. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m (kÓ c¶ mua míi vµ cò) lµ gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®­îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®­a tµi s¶n cè ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông nh­: l·i tiÒn vay ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh; chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp; chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tr­íc b¹...[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tr­êng hîp tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh mua s¾m lµ gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®­îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®­a tµi s¶n cè ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông nh­: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp; chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ; lÖ phÝ tr­íc b¹... Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua tr¶ chËm vµ gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ tµi chÝnh theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®­îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l·i vay.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong trườnghợp này bạn sẽ hạch toán[/FONT][FONT=.VnTime]
Nợ TK 635
Có TK 111,112
[/FONT]hàng tháng.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • Huyền Mia
  • Hằng_Phạm2410
  • daongocnam0603
  • MICA LIVINA
  • xediengiatot
Xem nhiều