Phần mềm HTKK 1.3.0.1 bổ sung mới

  • Thread starter nguyenduybangtb
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

nguyenduybangtb

Sơ cấp
9/10/04
58
0
0
Ha Noi
#1
Bạn nào sử dụng HTKK 1.3.0.1 cập nhật ngày 17/3/2008 thấy có lỗi này: nếu trong tháng bảng kê 01-1/GTGT hoặc 01-2/GTGT không có phát sinh thì không in được. Theo quy định của cơ quan thuế: khi đơn vị không có phát sinh mua vào hoặc bán ra, hoặc cả không phát sinh doanh thu đều phải nộp tờ khai và các bảng kê mua vào, bán ra đi kèm, trên bảng kê ghi không hoặc gạch chéo. Nay tôi đã có phiên bản bổ sung in được điều đó. Ai có nhu cầu liên hệ với tôi nhé.
 
T

thanhhung

LQT
#2
Bạn nào sử dụng HTKK 1.3.0.1 cập nhật ngày 17/3/2008 thấy có lỗi này: nếu trong tháng bảng kê 01-1/GTGT hoặc 01-2/GTGT không có phát sinh thì không in được. Theo quy định của cơ quan thuế: khi đơn vị không có phát sinh mua vào hoặc bán ra, hoặc cả không phát sinh doanh thu đều phải nộp tờ khai và các bảng kê mua vào, bán ra đi kèm, trên bảng kê ghi không hoặc gạch chéo. Nay tôi đã có phiên bản bổ sung in được điều đó. Ai có nhu cầu liên hệ với tôi nhé.
Nhưng tôi cũng có văn bản của TCT hướng dẫn nếu không phát sinh đầu vào đầu ra thì không cần nộp BK kèm theo đó! Bác có nhu cần thì xin liên hệ!!!!!!!!!!
 
N

nguyenduybangtb

Sơ cấp
9/10/04
58
0
0
Ha Noi
#3
Nếu bạn thanhung có văn bản đấy cho tôi xin nhé, chỗ tôi cơ quan thuế bắt nộp tất, Chẳng lẽ Tổng cục thuế không bíêt là mình đã ra văn bản đấy hay sa mà lại sửa lại cả phần mềm HTKK.
Xin khất bạn ducdung đến sáng thứ Hai nhé, vì mạng nhà tôi chậm quá mà tôi lại không up file lên được.
 
T

thanhhung

LQT
#4
Nếu bạn thanhung có văn bản đấy cho tôi xin nhé, chỗ tôi cơ quan thuế bắt nộp tất, Chẳng lẽ Tổng cục thuế không bíêt là mình đã ra văn bản đấy hay sa mà lại sửa lại cả phần mềm HTKK.
Xin khất bạn ducdung đến sáng thứ Hai nhé, vì mạng nhà tôi chậm quá mà tôi lại không up file lên được.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

Số: 994 /TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hµ néi, ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 160/CT-TTHT ngày 25/1/2006 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập hướng dẫn: “Chi phí tiền lương của cơ sở kinh doanh bao gồm các khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động... Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động. Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ tiền lương phải trả trong năm, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vẫn được tính tiền lương, tiền công thực tế chi trả cho người lao động theo đúng chế độ hợp đồng lao động vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp,.

Trường hợp có đăng ký quỹ tiền lương với cơ quan thuế trong năm nhưng chi trả thực tế vượt quá quỹ tiền lương đã đăng ký thì cần phân biệt để xử lý như sau:
- Nếu khoản chi vượt quá tổng quỹ tiền lương đã đăng ký nhưng đảm bảo phù hợp theo chế độ hợp đồng lao động thì vẫn được tính vào chi phí hợp lý.
- Nếu khoản chi vượt quá tổng quỹ tiền lương không phù hợp với chế độ hợp đồng lao động thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Các doanh nghiệp tự đăng ký tổng quỹ lương phải trả hàng năm phù hợp với căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ tiền lương mà không bắt buộc phải theo mẫu thống nhất.

2. Tại điểm 3 Điều 13 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn: “Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh không gửi văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao cho cơ quan thuế thì phần trích khấu hao tài sản cố định theo đúng chế độ quy định vẫn được tính vào chi phí hợp lý.

3. Tại Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hướng dẫn: “Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu tờ khai thuế GTGT và việc lập tờ khai thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư này) thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT), bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (mẫu số 01B/GTGT), mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, năm 2005 cơ sở kinh doanh không lập tờ khai điều chỉnh năm mẫu số 11/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC mà lập Bản giải trình điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm theo mẫu số 02C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính. Trong năm không có chênh lệch thuế GTGT đầu vào, đầu ra thì cơ sở kinh doanh không phải lập bản điều chỉnh nêu trên. Cơ quan thuế khi kiểm tra phát hiện có sự sai sót về các chỉ tiêu nêu trên thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ, chỉ đánh dấu X vào ô số 10 mẫu số 01/GTGT, không cần nộp kèm theo mẫu số 02/GTGT và mẫu số 03/GTGT.

Khoản lãi tiền gửi ngân hàng, lãi đầu tư tài chính không kê khai vào chỉ tiêu 26 “Hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế” của tờ khai mẫu số 01/GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, thành phố TW
- Lưu: VT, PCCS (2b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đã kí


Phạm Duy Khương
 
N

nguyenduybangtb

Sơ cấp
9/10/04
58
0
0
Ha Noi
#5
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2007/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10/12/2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2004/NĐ-CP NGÀY 23/7/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 156/2005/NĐ-CP NGÀY 15/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
Phần C điều II- Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN,
Điểm 1: Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT, 07A/GTGT, 07B/GTGT và 07C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này). Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
Điểm 7: Trong trường hợp không phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ, thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
 
T

thanhhung

LQT
#6
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2007/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10/12/2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2004/NĐ-CP NGÀY 23/7/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 156/2005/NĐ-CP NGÀY 15/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
Phần C điều II- Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN,
Điểm 1: Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT, 07A/GTGT, 07B/GTGT và 07C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này). Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
Điểm 7: Trong trường hợp không phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ, thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
Bảng kê khác tờ khai nhé! Đang nói có nộp BK hay không thôi chứ em ứ nói tờ khai đâu!
 
N

nguyenduybangtb

Sơ cấp
9/10/04
58
0
0
Ha Noi
#7
Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Phần B - KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
I. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế:
……
1.3. Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.
……
2. Hồ sơ khai thuế:
Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
Người nộp thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế do Bộ Tài chính quy định, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Còn tại Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004: phần hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT
“PHẦN II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT
A- Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ
Nếu trong kỳ kê khai cơ sở kinh doanh không có các hoạt động mua, bán hàng hoá dịch vụ thì đánh dấu “X” vào ô mã số [10], đồng thời không phải điền số liệu vào các chỉ tiêu phản ánh hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ.”
Không phải điền số liệu vào các chỉ tiêu không có nghĩa là không phải nộp.
 
G

Giangson2000

Thành viên thân thiết
#8
Bác nào biết làm ơn chỉ dùm. Máy của tôi cài xong HTKK1.3.0.1 xong chỉ chạy được giao diện chính, khi khai báo mã số thuế xong bấm "đồng ý" nhưng nó vẫn trơ trơ; chữ trên manu không hiện tiếng Việt được. Tôi đã cài lại mấy lần nhưng vẫn vậy.
 
N

nguyenduybangtb

Sơ cấp
9/10/04
58
0
0
Ha Noi
#9
Bạn thử làm theo cách sau:
1. Thiết lập lại ngày giờ hiện tại của hệ thống máy tính.
2. Lựa chọn font Ms Sans Serif cho menu bằng cách: Click chuột phải/Propertis/Appearance/Advanced/Hộp Item chọn menu/Hộp font chọn Ms Sans Serif
Chúc bạn thành công
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#10
Bạn thử làm theo cách sau:
1. Thiết lập lại ngày giờ hiện tại của hệ thống máy tính.
2. Lựa chọn font Ms Sans Serif cho menu bằng cách: Click chuột phải/Propertis/Appearance/Advanced/Hộp Item chọn menu/Hộp font chọn Ms Sans Serif
Chúc bạn thành công
Menu thì chưa đủ đâu, chọn thêm chổ active title barmessage box nữa mới đủ
 
N

namdoc

Sơ cấp
7/9/07
13
0
0
31
Hà Nội
#11
làm ơn upload lên trên này để mình tải bản bổ sung về được không, mình cũng không in ra được :(
 
T

thanhhung

LQT
#12
Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2007
.......
Không phải điền số liệu vào các chỉ tiêu không có nghĩa là không phải nộp.
Vậy theo bác cơ quan thuế nhận mất tờ giấy loại của bác để làm gì vậy? Để chứng minh là không có chứng từ phát sinh trong kỳ ư? Cái này chỉ tiêu số 10 đã nói được điều này! Cơ quan thuế không phải là bải rác để nhận mấy cái thứ không cần thiết như thế! Bác hiểu như thế nào cái công văn tôi đã post lên mà bác cứ cắm đầu cắm cổ cải vậy?
 
N

nguyenduybangtb

Sơ cấp
9/10/04
58
0
0
Ha Noi
#13
Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 đã hết giá trị và thay vào đó là Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007.
Và từ 1/7/2007 Luật quản lý thuế chính thức có hiệu lực.
Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Bạn đọc kỹ vào nhé.
 
yaobei

yaobei

Thành viên thân thiết
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
#14
Tôi thấy 2 bạn nguyenduybangtb và thanhhung tranh luận với nhau về việc nộp hay không phải nộp bảng kê mua vào hoặc bán ra ,rất cám ơn 2 bạn tranh luận để chúng ta thêm hiếu chân tơ kẽ tóc vấn đề , và nên tranh luận cho vấn đề thêm sáng tỏ (xin đừng vì tranh luận mà khích bác nhau ).Trở lại với đề tài tranh luận tôi xin đề xuất vài ý kiến cá nhân nhờ các ban nói rõ
- Bạn nguyenduybangtb cho biết HTKK 1.3.1 mới đó bạn lấy từ nguồn nào .Nếu của TCT bạn nên tìm cách đưa lên mạng cho bà con dùng

-Bạn thanhhung đưa ra văn bản trả lời cục thuế Đắc lắc của BTC ngày 17 /3 /2006 để bác bỏ hướng dẫn của TT32/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007. Vậy cả nhà xem văn bản nào bác bỏ văn bản nào là rõ ngay ,(Không thể lấy văn bản cũ để phủ nhận văn bản mới )
Xin cả nhà xem và làm trọng tài cho 2 nhà tranh luận .Thân
 
Sửa lần cuối:
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#15
Tôi thấy 2 bạn nguyenduybangtb và thanhhung tranh luận với nhau về việc nộp hay không phải nộp bảng kê mua vào hoặc bán ra ,rất cám ơn 2 bạn tranh luận để chúng ta thêm hiếu chân tơ kẽ tóc vấn đề , và nên tranh luận cho vấn đề thêm sáng tỏ (xin đừng vì tranh luận mà khích bác nhau ).Trở lại với đề tài tranh luận tôi xin đề xuất vài ý kiến cá nhân nhờ các ban nói rõ
- Bạn nguyenduybangtb cho biết HTKK 1.3.1 mới đó bạn lấy từ nguồn nào .Nếu của TCT bạn nên tìm cách đưa lên mạng cho bà con dùng

-Bạn thanhhung đưa ra văn bản trả lời cục thuế Đắc lắc của BTC ngày 17 /3 /2006 để bác bỏ hướng dẫn của TT32/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007. Vậy cả nhà xem văn bản nào bác bỏ văn bản nào là rõ ngay ,(Không thể lấy văn bản cũ để phủ nhận văn bản mới )
Xin cả nhà xem và làm trọng tài cho 2 nhà tranh luận .Thân
Tiger đi theo ý kiến của Thanhhung. Không có phát sinh đầu nào thì khỏi in đâu đó hay làm đầu đó để nộp, vì nó không liên quan đến số thuế phải nộp (của bảng 01/GTGT). Còn 01/GTGT thì phải nộp.

Bác Yaobei bắt chổ ngày tháng, okie, cho em hỏi chổ này. Vậy chứ TT 120 và các thông tư khác trước thông tư 32 có quy định phải nộp bảng kê không vậy?
 
yaobei

yaobei

Thành viên thân thiết
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
#16
Bác Yaobei bắt chổ ngày tháng, okie, cho em hỏi chổ này. Vậy chứ TT 120 và các thông tư khác trước thông tư 32 có quy định phải nộp bảng kê không vậy?
Quan điểm của đề tài này là tranh luận xem bây giờ có phải nộp bảng kê khi trong tháng đó doanh nghiệp không phát sinh nghiệp vụ mua vào hoặc bán ra và bạn nguyenduybangtb có nhã ý tặng PMHTKK 1.3.1 cho những ai không thể kê trên PM này .
Còn nếu bác tiger2774 cần tranh luận xem các thông tư khác ban hành trước thông tư 32 có quy định
phải nộp bảng kê không ?,theo tôi chọn một trang khác để tranh luận tránh làm loãng tranh luận trong đề tài này ,mà tôi thấy đề nghị mọi người cũng phải tham gia tiếp trang đó để biết rằng ngày xưa các bậc tiền bối kế toán phải làm như thế này như thế kia ,nay nhờ có TT32 nên mới làm khác đi VV...Thế có được không bác tiger2774? Thân
 
Sửa lần cuối:
P

phan thu huong

Sơ cấp
12/3/08
7
0
0
ha noi
#17
anh ơi,e cũng không in được bảng kê bán ra vì công ty em không có phát sinh đầu ra mà.e chỉ in được bảng kê mua vào thôi anh à.anh gửi giúp em bản sửa bổ sung của anh cho em với.em cảm ơn anh nhiều

các anh chị ui.ai có cách gì để in bảng kê bán ra nếu không có phát sinh thì giúp em với.sắp hết hạn nộp tờ khai rùi.huhu.em cảm ơn nha.

a bang oi,a gửi cho e bản bổ sung của phần mềm 1.3.0 giúp e với.e ko in được bảng kê bán ra a ah.chết mất.e cảm ơn a nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
K

ke toan va toi

Thành viên thân thiết
15/3/08
81
0
6
36
Hà Nội
#18
Bó tay với TCT, có lẽ phải sớm sớm đề nghị TCT có 1 CV rõ ràng về việc này thôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • Thaodtn
  • auyeuch
Xem nhiều