Kế toán doanh nghiệp-Trắc nghiệm-Help!

  • Thread starter quangson
  • Ngày gửi
quangson

quangson

Sơ cấp
23/1/07
54
0
0
31
Hà Nội
#1
Các phát biểu sau đúng hay sai?

1.Khi kiểm kê vật liệu phát hiện thừa trong định mức, kế toán ghi
Nợ TK 152 Có TK 3381
2.Khi góp vật liệu vào cơ sở liên doanh đồng thời kiểm soát phần chênh lệch giữa giá gốc vật liệu xuất kho với giá trị vốn góp được thừa nhận, kế toán ghi vào tài khhoản 412 (Chênh lệch đánh giá lại tài sản)
3.Khi tính số tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất, kế toán ghi
Nợ TK 622 Có TK 338
4. Để có được quỹ BHXK bằng 20% so với quỹ lương, kế toán phải tính tất cả 205 vào chi phí sản xuất, kế toán ghi
Nợ TK loại 6 Có TK 338
5.Một doanh nghiệp sản xuất ô tô đã giữa lại 2 ô tô mới sản xuất xong để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Kế toán đã ghi sổ
Nợ TK 211 Có TK 154
6.Trong phương pháp kiểm kê định kỳ chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất vẫn hạch toán vào các TK 621, 622,627.
7.Khi tính giá thực tế của vật tư hàng hoá xuất kho, phương pháp nhập trước xuất trước sẽ phù hợp trong điều kiện giá cả có xu hướng tăng dần (lạm phát)
8.Khi trích khấu hao bất động sản đầu tư, ke toán ghi sổ
Nợ TK 627,641,642
Có TK 2147
9.Khi mua hàng trường hợp hàng về trước mà hoá đơn về sau, nếu đến cuối tháng mà hoá đơn chưa về, kế toán ghi
Nợ TK 152
Nợ TK 133
Có TK liên quan
10.Doanh thu bán bất động sản đầu tư được doanh nghiệp ghi nhận là thu nhập khác
11.Trong mọi trường hợp ghi tăng tài sản cố định thì đều phải ghi tăng nguồn vốn kinh doanh
12.Nợ phải thu khó đòi đã xử lý xoá nợ nay đòi được, kế toán ghi sổ
Nợ TK 111,112
Có TK 516
13. Sửa chữa lớn TSCĐ mang tính chất phục hồi trường hợp không có kế hoạch, kế toán sử dụng tài sản chi phí trả trước.
14.Cuối kỳ, tất cả các tài khoản có số dư nợ được phản ánh ở phần tài sản trên bảng cân đối kế toán
15.Chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế" trên Báo cáo kết quả kinh doanh bằng chỉ tiêu "Lãi chưa phân phối" trên bảng cân đối kế toán.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • khanhhoang34
  • qctungduong
  • Trieu Vi
  • Châu Nguyễn24
  • Giahanpv
  • toilaaithe
  • duduyrudoff
Xem nhiều