chao cac ban WEBKETOAN

  • Thread starter hoabienxanh
  • Ngày gửi
H

hoabienxanh

Trung cấp
23/10/04
151
0
16
41
Ha Noi
Ố la la, vay la mình đã là thành vien của gia đình Webketoan roi. Vui qua ha :0frown: . Mình xin tự giới thiệu : Mình hoabienxanh- 23 mua la vang roi.Mình học kế toán HVTC, đã đi làm được khoảng..... 3 tháng.
Mình thực sự ngạc nhiên khi Webketoan thay đổi như này. Rất thuận tiện cho việc đăng ký. Lần trước mình có thử đăng ký nhưng chưa được. Hôm nay thì tốt rồi.
Mình mới ra trường nên kinh nghiệm chưa nhiều. Rất mong được giao lưu và học hỏi các anh chị và các bạn trên diễn đàn.
Hoabienxanh Mong nhận được sự chào đón và giúp đỡ.
Thanks a lot.... :two:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
Tất cả chú ý!

Nghiêm!

Chào!
:drummer:
 
T

thanh trung

Guest
Chaøo caùc baïn! Mình teân Trung – 28, nay xin ra maét caùc anh chò vaø caùc baïn . Laâu nay minh ñaõ nhieàu la762n coù ñaêng nhaäp vaøo trang webkeá toaùn naøy. Nhung nhö moät böùc töôøng löûa , khoâng theå naøo vaøo ñöôïc[/FONT]. Caùch nay vaøi ngaøy minh môùi tham gia ñöôïc. Nhaân nay mình mình gôûi trích ñoaïn “ Thô Tình Keá Toaùn” maø ngöôøi laøm keá toaùn phaûi bieát chuùt chuùt …. Laõng maïng khi haøng ngaøy ñoái dieän vôùi con soá vaø soá. Vaø mình ñaõ saün saøng giao löu hoc hoûi cuøng vôùi caùc baïn.

Yeâu em anh chaáp nhaän ñaàu tö daøi haïn
Daãu bieát raèng taøi saûn chaúng hôn ai
Phaûi boå sung baèng nguoàn voán di vay
Mong coù ñöôïc em trong voøng tay duyeân nôï

Anh yeâu em cuøng gaén hai nieân ñoä
Bieát bao laø nghieäp vuï phaûi phaùt sinh
Trong tình yeâu coøn coù theâm tình phí
Haïch toaùn laøm sao cho hôïp lyù caû hai beân

……………
Xa em roài anh môùi hieåu ñöôïc theâm
Ñöôøng vaøo tình yeâu phaûi chòu nhieàu ñau khoå
Ñeå ñöôïc tình yeâu ñoâi khi mình chòu loå
Nhöng tình yeâu ñaâu phaân boå ñöôïc nhieàu laàn

Ñeán bay giôø anh vaãn maõi phaân vaân.
Khoâng bieát tình yeâu coù can tìm nguyeân giaù
Nôi ñaàu kia coù thaønh nôï maø anh phaûi traû.
Haõy ñeå anh keát chuyeån taát caû vaøo tim!!!!!!!!!!! (cuoái cuøng lôøi hay loã hay töï tính laáy caùc baïn nheù?)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA