chao cac ban WEBKETOAN

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi hoabienxanh, 23 Tháng mười 2004.

568 lượt xem

 1. hoabienxanh

  hoabienxanh Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  151
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Ố la la, vay la mình đã là thành vien của gia đình Webketoan roi. Vui qua ha :0frown: . Mình xin tự giới thiệu : Mình hoabienxanh- 23 mua la vang roi.Mình học kế toán HVTC, đã đi làm được khoảng..... 3 tháng.
  Mình thực sự ngạc nhiên khi Webketoan thay đổi như này. Rất thuận tiện cho việc đăng ký. Lần trước mình có thử đăng ký nhưng chưa được. Hôm nay thì tốt rồi.
  Mình mới ra trường nên kinh nghiệm chưa nhiều. Rất mong được giao lưu và học hỏi các anh chị và các bạn trên diễn đàn.
  Hoabienxanh Mong nhận được sự chào đón và giúp đỡ.
  Thanks a lot.... :two:
   
  #1
 2. fooly_kid

  fooly_kid Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  63
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Tha'i Nguye^n
  WKT Welcome you!
   
  #2
 3. vu minh

  vu minh Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  389
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TPHCM
  Tất cả chú ý!

  Nghiêm!

  Chào!
  :drummer:
   
  #3
 4. thanh trung

  thanh trung Guest

  Chaøo caùc baïn! Mình teân Trung – 28, nay xin ra maét caùc anh chò vaø caùc baïn . Laâu nay minh ñaõ nhieàu la762n coù ñaêng nhaäp vaøo trang webkeá toaùn naøy. Nhung nhö moät böùc töôøng löûa , khoâng theå naøo vaøo ñöôïc[/FONT]. Caùch nay vaøi ngaøy minh môùi tham gia ñöôïc. Nhaân nay mình mình gôûi trích ñoaïn “ Thô Tình Keá Toaùn” maø ngöôøi laøm keá toaùn phaûi bieát chuùt chuùt …. Laõng maïng khi haøng ngaøy ñoái dieän vôùi con soá vaø soá. Vaø mình ñaõ saün saøng giao löu hoc hoûi cuøng vôùi caùc baïn.

  Yeâu em anh chaáp nhaän ñaàu tö daøi haïn
  Daãu bieát raèng taøi saûn chaúng hôn ai
  Phaûi boå sung baèng nguoàn voán di vay
  Mong coù ñöôïc em trong voøng tay duyeân nôï

  Anh yeâu em cuøng gaén hai nieân ñoä
  Bieát bao laø nghieäp vuï phaûi phaùt sinh
  Trong tình yeâu coøn coù theâm tình phí
  Haïch toaùn laøm sao cho hôïp lyù caû hai beân

  ……………
  Xa em roài anh môùi hieåu ñöôïc theâm
  Ñöôøng vaøo tình yeâu phaûi chòu nhieàu ñau khoå
  Ñeå ñöôïc tình yeâu ñoâi khi mình chòu loå
  Nhöng tình yeâu ñaâu phaân boå ñöôïc nhieàu laàn

  Ñeán bay giôø anh vaãn maõi phaân vaân.
  Khoâng bieát tình yeâu coù can tìm nguyeân giaù
  Nôi ñaàu kia coù thaønh nôï maø anh phaûi traû.
  Haõy ñeå anh keát chuyeån taát caû vaøo tim!!!!!!!!!!! (cuoái cuøng lôøi hay loã hay töï tính laáy caùc baïn nheù?)
   
  #4
 5. chanhlinh

  chanhlinh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  DIENDANQUANTRI.COM
  Đề nghị admin design lại cái banner quảng cáo đi. trông không có pro tý nào, chuối quá
  Híc :(
   
  #5

Chia sẻ trang này