Bản tin VBPL từ 18/10/2004 đến 23/10/2004 !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Ngày 20/10/2004 Bộ tài chính đã ban hành thông tư 100/2004/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế gía trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.Ngày 06/10/2004 Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4826/TCHQ-CNTT về việc giải thích việc sử dụng giấy chứng nhận mã số thuế cấp theo Thông tư 80/2004/TT-BTC
Trước một số vướng mắc trong việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình, nộp “giấy chứng nhận đăng ký thuế”, ngày 6/10/2004 Tổng cục Hải quan đưa ra công văn: Theo đó, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản sao “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ” có “chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu” đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, hàng đầu tư, tạm nhập tái xuất kinh doanh…

Ngày 13/10/2004 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Theo đó, Thời hạn thanh toán vốn ứng trước được thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm sau. Trường hợp các Bộ được ứng trước dự toán không bố trí hoặc bố trí không đủ trong dự toán ngân sách để hoàn ứng theo đúng quy định, Bộ Tài chính thu hồi số vốn đã ứng bằng cách trừ vào dự toán chi đầu tư được giao của Bộ và có văn bản thông báo cho Bộ đó biết để phối hợp thực hiện.
Vốn ứng trước cho dự toán năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách của năm đó; không quyết toán vào niên độ có phát sinh vốn ứng trước.
Trong một số trường hợp cụ thể, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, vốn ứng trước được xác định thu hồi theo định kỳ thì: số vốn thu hồi hàng năm bằng dự toán chi đầu tư được giao cho dự án. Số vốn ứng trước được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm bằng dự toán chi đầu tư được giao cho dự án. Số vốn đã thanh toán nhưng chưa bố trí dự toán để thu hồi được chuyển

Ngày 27/09/2004 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3150 TCT/PCCS về việc hiệu lực thi hành của công văn số 4575 Công văn số 4575 TC/TCT ngày 29/04/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Thông tư số 120/2003/TT- TC/TCT hướng dẫn cụ thể một số nội dung về thuế giá trị gia tăng
BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, do đó có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực thi hành - ngày 1/1/2004.
Trường hợp trước ngày lưu hành công văn số 4575 TC/TCT các cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay, thẻ điện thoại di động theo đúng giá quy định, hưởng hoa hồng, đã kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-

Ngày 28/09/2004 Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4677 TCHQ/GSQL về việc phế liệu nhập khẩu
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4624/VPCP-KG ngày 03/06/2004 gửi Bộ Tài chính yêu cầu chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, kiên quyết xử lý và buộc tái xuất phế liệu nhập khẩu không đúng quy định.
Theo quy định tại văn bản số 4624/VPCP-KG nêu trên của Văn phòng Chính phủ thì Bộ Thương mại chỉ xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các loại phế liệu theo đúng quy định của pháp luật về việc nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất.
Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2845/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2004 và số 3643/TCHQ-GSQL ngày 06/08/2004 hướng dẫn Hải quan các địa phương về việc nhập khẩu phế liệu.
Đối với phế liệu nhập khẩu không đúng quy định của pháp luật, thì yêu cầu doanh nghiệp vi phạm phải làm thủ tục tái xuất tại cửa

Ngày 28/09/2004 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10950 TC/TCT về việc miễn giảm tiền thuê đất
1. Tổng cục thuế đã có Công văn số 376 TCT/DNNN ngày 18/2/2004 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về giải quyết các vướng mắc về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:
"1. Đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi từ trước ngày Thông tư số 98/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
2. Đối với các trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo quy định tại Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC".
3. Các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do đáp ứng được điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT- BTC mà nay không thuộc danh mục ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 1 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Giấy

Ngày 29/09/2004 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11027 TC/TCT về việc thời hanh nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách
Căn cứ Điều 13 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "Khi chuyển mục đích sử dụng đất.... theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này thì thời hạn nộp tiền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền...".
Theo đó, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với loại đất phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền.
Đối với trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế xác định lại thời hạn nộp tiền sử dụng đất, số tiền phạt chậm tiền sử dụng đất (nếu có) theo qui định tại Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ: Nếu số tiền phạt chậm nộp được xác định theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP nhỏ hơn số tiền phạt đã tính, thu vào ngân sách nhà nước theo Thông tư số 115/2000/TT-BTC thi cơ quan Thuế đề nghị cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước thoái trả số tiền đã
nộp.Hết bản tin (Nguồn: Bộ tài chính, Tổng cục thuế & Luật gia Phạm)

 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO