Thuế Thu nhâp doanh nghiệp

  • Thread starter HTV
  • Ngày gửi
H

HTV

Guest
Trước đây theo HTV biết khi khai tờ khai Thuế TNDN đã được Cục thuế chấp nhận thì DN sẽ tự đi đóng tại kho bạc Nhà Nước , nhưng nếu là hộ kinh doanh cá thể khai thuế theo phương pháp khấu trừ , thì cũng tự đi đóng thuế TNDN hay phải chờ thông báo nộp tạm thuê TNDN .( Tờ khai đã được chấp nhận )
Anh chị nào có thể giải đáp dùm HTV . :thank :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
HTV thử tham khảo Luật thuế TNDN sau đây nhé

Điều 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này.
Điều 2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ.

Điều 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Luật này.
2. Cơ quan thuế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật này.
3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thi hành các quy định của Luật này.
4. Công dân Việt Nam có trách nhiệm giúp cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc thi hành các quy định của Luật này.

CHƯƠNG III
KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh
Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;
2. Kê khai đầy đủ doanh thu, chi phí, thu nhập theo đúng chế độ do Bộ Tài chính quy định;
3. Nộp đầy đủ, đúng hạn tiền thuế, các khoản tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế;
4. Cung cấp tài liệu, sổ kế toán, báo cáo kế toán, hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc tính thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế;
5. Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ theo giá thị trường.
Điều 12. Kê khai thuế
1. Hàng năm, cơ sở kinh doanh căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm tiếp theo tự kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp cả năm, có chia ra từng quý theo mẫu của cơ quan thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 25 tháng 01; nếu tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm có sự thay đổi lớn thì cơ sở kinh doanh phải báo cáo cơ quan thuế trực tiếp quản lý để điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và từng quý. Trong trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện việc kê khai thuế của cơ sở kinh doanh chưa phù hợp thì có quyền ấn định số thuế tạm nộp cả năm và từng quý.
2. Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì số thuế phải nộp hàng tháng được tính theo chế độ khoán doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề do cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định.
Điều 13. Nộp thuế
1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo bản tự kê khai hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế hàng quý chậm nhất là ngày cuối quý.
Chính phủ quy định thủ tục nộp thuế đơn giản, thuận tiện, nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trước pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của cơ quan thuế, bảo đảm quản lý thu thuế chặt chẽ, có hiệu quả.
2. Cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước hàng tháng theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế hàng tháng được ghi trong thông báo chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo.
3. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi.
4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định tính trên tổng số tiền chi trả và nộp vào ngân sách nhà nước cùng thời điểm chuyển trả tiền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
Cơ quan thuế có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
1. Hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định của Luật này;
2. Thông báo cho cơ sở kinh doanh về việc chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế và quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế; nếu cơ sở kinh doanh không nộp đầy đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 23 của Luật này để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;
3. Kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh và các yếu tố khác không hợp lý thì cơ quan thuế có quyền xác định lại để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp;
4. Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại về thuế;
5. Yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng khác và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế;
6. Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định.
Điều 16. Thẩm quyền ấn định thu nhập chịu thuế
1. Cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;
b) Không kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được căn cứ đã ghi trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan thuế;
c) Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp;
d) Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế; trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng ý với mức ấn định thu nhập chịu thuế thì có quyền khiếu nại với cơ quan thuế cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật; trong khi chờ giải quyết, cơ sở kinh doanh vẫn phải nộp thuế theo mức thuế đã ấn định.
 
H

HTV

Guest
Cám ơn Hải Âu nhé
sau khi đọc , HTV phải tự đi nộp Thuế TNDN không cần cơ quan Thuế thông báo , chậm nhất là ngày cuối quý .
vậy co' đúng không Hải Âu ?
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Originally posted by HaiAu@Oct 29 2003, 05:29 PM
3. Nộp đầy đủ, đúng hạn tiền thuế, các khoản tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế;

Điều 12. Kê khai thuế
2. Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì số thuế phải nộp hàng tháng được tính theo chế độ khoán doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề do cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định.

Điều 13. Nộp thuế

2. Cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước hàng tháng theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế hàng tháng được ghi trong thông báo chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo.
Sao mà HTV chăm chỉ nộp tiền thế nhỉ, bạn cứ chờ đến khi có thông báo thì nộp có hơn ko ? Đừng chậm là được còn sớm chưa chắc đã hay.
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Cũng không cần phải máy móc đâu, nhưng thường thì đến hạn cần nộp rồi mà vẫn chưa có thông báo của cơ quan thuế thì ta cứ chủ động nộp theo các tính toán của ta, sau này có thông báo ta vẫn điều chỉnh được. Còn nếu cứ đợi thông báo để nộp muộn thì vẫn cứ bị nộp tiền phạt chậm nộp đấy. Còn nói chung trước sau cũng phải nộp, nhưng cũng không cần nộp sớm quá. (Không khéo nộp 2 lần đấy, vì nộp quá sớm, sau đó lại nhận thông báo, ngỡ mình chưa nộp, thế là nộp thêm!). Và ngược lại, đừng để bên thuế phải nhắc nhở việc nộp thuế, không hay lắm :leu:
 
tuyetto

tuyetto

Nắng gió.
Đúng rồi đó, AnhChuot và HaiAu nói chí phải, vì trước đây tôi cũng từng bị trường hợp này, khi nhận được thông báo của cơ quan thuế nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán và quý I của năm sau, tôi liền bảo thủ quỹ xuất quỹ để nộp nhưng không xem lại , kết quả nộp thừa quý I của năm sau, may mà các anh chị bên kho bạc cho giải ngân, nếu không chắc ông chủ tôi chúc tôi "hạnh phúc" rồi. Vì thế, khi các bạn có nhận được thông báo của cơ quan thuế thì xem lại cho cẩn thận nhe,bọn thuế bây giờ khôn đáo để!! :leu:
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Tại bạn không cẩn thận chứ đâu phải tại cơ quan thuế .
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Thế mới có chuyện để nói chứ ! Lý thuyết không nằm ngoài thực tiễn và thực tiễn thì luôn là nguồn bổ xung dồi dào cho lý thuyết đó.
Giả sử có doanh nghiệp bị phạt chậm nộp, bên thuế ra thông báo gửi cho DN, song do sao không biết mà Thông báo thất lạc, khi cán bộ chuyên quản thấy DN chưa nộp bèn gọi điện hối thúc và nhắn thêm rằng không nộp khẩn trương thì lại có thêm khoản tiền phạt chậm nộp của việc chậm nộp phạt nữa đấy! Thế là DN cuống lên vội xuất tiền nộp phạt "đón đầu", nhưng do không có thông báo nên không biết chính xác số tiền phải nộp, hỏi cán bộ chuyên quản thì nhận được "Khoảng... chừng ấy" thế là thôi nộp đại một số tiền lớn hơn một chút cho chắc ăn. Sau đó nhận được thông báo chính thức thì số phải nộp ít chừng phân nửa.
Vậy thì các bạn nghĩ xem số tiền đã nộp thừa ấy có được rút ra không và rút bằng cách nào?
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
- Lần sau bạn cứ áp dụng theo cách này : Tổng số tiền nợ x 0,1% x ( tổng số ngày nợ - 5 ngày ) vì đó là thời gian để thông báo đến cơ quan bạn.
- Còn tiền phạt chậm nộp của việc chậm nộp phạt thì phải có biên bản vi phạm hành chính và phải có quyết định xử phạt.
- Số tiền đã nộp thừa thì bạn " tự cấn trừ " bằng cách chậm nộp một số ngày sao cho số phạt mới bằng số đã nộp thừa. :leu:
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Nghe có lý song không thể áp dụng trong thực tế!!!
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Số tiền đã nộp thừa thì bạn có thể làm công văn ( đính kèm thông báo nộp tiền phạt ) ra Kho bạc xin điều chỉnh chuyển sang mục nộp thuế GTGT hay TNDN.
 
H

HTV

Guest
Vì đây là cửa hàng chịu thuế khấu trừ , theo như HTV được biết cửa hàng sẽ chịu theo dõi sát hơn là công ty , cho nên HTV muốn thực hiện đúng luật nhưng thực tế lại khác .
Với lại chủ cơ sở cũng đâu muốn đóng liền , đúng không mấy anh chị , nhưng kế toán phải theo sát thực tế của DN mình và thuế để không phạm luật ,hông bị chủ DN nhăn nhó và mình cũng hông nhăn nhó luôn .
Chắc ăn như ý kiến của mấy anh chị , HTV đợi thông báo rồi đóng .

thanks mấy anh chị nhiều . :thank :thank
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,176
593
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Hiện tại Cục Thuế TP.HCM và một số cục thuế tỉnh khác đã thử nghiệm tự khai tự nộp, sau này sẽ triển khai đại trà như thế. Lúc đó, bạn tư khai báo và tự đi nộp tiền đúng hạn, cq Thuế sẽ không có thông báo nộp thuế nữa.
 
V

vanvan

Guest
7/10/03
28
0
0
cty mình mới thành lập và báo cáo thuế được một kỳ thôi , số thuế GTGT mình phải nộp bây giờ chưa nộp vì mình tưởng là đợi có thông báo rồi mới nộp, bây giờ quá hạn 25 ngày rồi, nếu như bây giờ đi nộp có bị phạt ko, nếu có thì số tiền là bao nhiêu?
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
0,1%/tổng số thuế nợ/ngày. Đi nộp gấp lên may ra còn được thông cảm không bị phạt.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Truoc khi bị phạt, Cục thuế có 2 lần gửi thông báo nhắc nhở nữa mà
 
V

vanvan

Guest
7/10/03
28
0
0
cho mình hỏi cty mới thành lập có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ko vậy ?
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Chỉ có công ty sản xuất mới được miễn + giảm thuế TNDN các năm đầu mới thành lập thôi . Ngoài ra cũng có 1 vài loại hình cty được hưởng mức thuế suất < 28% (chẳng hạn : các DN vùng sâu,xa, vùng núi , hải đảo ... , mình không nhớ rõ)
 
M

motnguoimoi

Guest
18/2/04
18
0
0
Đối với một số tỉnh ,TP thực hiện tự tính ,tự kê khai tự nộp thuế vậy chỉ áp dụng đối với tờ khai thuế GTGT hàng tháng thôi hay là cả thuế thu nhập DN theo quý mà mình đã tạm kê khai vậy hả các bạn ?
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
To motnguoimoi:

Đối với TPHCM và tỉnh Quảng Ninh áp dụng cơ chế tự kê khai nộp thuế áp dụng cho 2 loại thuế GTGT và thuế TNDN.

" Đối tượng áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là các cơ sở SX, KD kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định.

Phạm vi áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là thuế GTGT (trừ thuế GTGT kê khai và nộp ở khâu nhập khẩu) và thuế thu nhập DN "

Quyết định 197/2003/QĐ - TTg
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều