Xử lý chêch lệch tỷ giá hối đoái cuối năm !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Ngày 29/11/2004 Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 3965TCT/ĐTNN trả lời về việc xử lý chênh lệch tỷ giá các khoản mục có gốc ngoại tệ vào cuối năm. Theo đó:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.1.2 Mục III Phần I Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ tài chính thì: Xử lý toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm (31/12) hoặc ngày kết thúc năm tài chính khác với năm dương lịch (đã được chấp thuận) của các khoản mục tiền tệ được ghi nhận trực tiếp vào chi phí hoặc thu nhập hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh của năm tài chính; doanh nghiệp không được chia lợi tức trên lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ.

Căn cứ theo quy định trên và quy định tại Điểm 3 Mục I Phần thứ 2 thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của BTC thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ (như tiền gởi ngân hàng, các khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ) vào ngày kết thúc năm tài chính không hạch toán vào thu nhập hoặc lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị.

(Công văn này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO