Thuế cho thuê nhà

  • Thread starter vietpro
  • Ngày gửi
V

vietpro

Guest
10/8/04
64
0
0
Hi all,
Có ai có văn bản quy định về thuế cho thuê nhà (Trường hợp chủ nhà trả và TH doanh nghiệp thuê trả) thi cho mình xin 01 ban nhé.
Thanks,
gửi cho mình theo Mail: vha377@yahoo.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

Cayman

Cao cấp
26/11/03
246
4
0
42
HCM
danketoan.com
Mình không gửi mail được, trích cho bạn vài đọan nhé :

* Văn bản : 2165 TCT/ĐTNN

"Căn cứ qui định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Thông tư số 128/2003/TT-BTC, ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty VMEP thuê nhà của cá nhân và thoả thuận với bên cho thuê nhà trả toàn bộ tiền thuê nhà trong 50 năm và chịu trách nhiệm trả các khoản thuế đối với hoạt động cho thuê nhà thì:
1. Về hoá đơn:
Bên cho thuê nhà là cá nhân, không thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ nên bên cho thuê phải cung cấp cho cơ quan thuế hợp đồng cho thuê nhà để cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp, đồng thời cấp hoá đơn lẻ cho bên cho thuê. Hoá đơn xuất cho Công ty VMEP được tính trên toàn bộ số tiền cho thuê trong nhiều năm hoặc từng năm theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên.
2. Về nghĩa vụ thuế:
Bên cho thuê nhà phải nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh cho thuê nhà bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN. Cơ quan thuế xác định và thông báo mức thuế phải nộp căn cứ theo hợp đồng thuê và thoả thuận về phương thức, thời gian thanh toán tiền thuê giữa hai bên phù hợp với việc phát hành hoá đơn trên tiền thuế của từng năm hoặc nhiều năm.
Trường hợp Công ty VMEP đề nghị cho phát hành hoá đơn từng năm, tiền thuế do Công ty VMEP thanh toán thì giá cho thuê để làm căn cứ lập hoá đơn và tính thuế được xác định là giá cho thuê bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNDN. Bên cho thuê có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo thông báo thuế của cơ quan thuế.
Cơ quan thuế quản lý cá nhân cho thuê nhà xem xét cho áp dụng việc lập hoá đơn và nộp thuế từng năm với điều kiện Công ty VMEP phải cam kết nộp thuế thay cho bên cho thuê trong trường hợp bên cho thuê chưa nộp thuế và trong bất kể trường hợp nào có sự thay đổi về chính sách thuế đều phải nộp đủ thuế hàng năm theo đúng qui định. Cơ quan thuế chỉ cấp hoá đơn và chứng từ nộp thuế khi đã thực hiện nộp đủ thuế.
3. Về hạch toán chi phí:
Công ty VMEP được tính vào chi phí khoản chi phí thuê nhà trên cơ sở hoá đơn do bên cho thuê nhà xuất cho Công ty theo quy định tại điểm 5.4, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.
Căn cứ vào các văn bản pháp luật qui định hướng dẫn về thuế, chế độ hoá đơn chứng từ và hướng dẫn trên đây, Công ty VMEP và bên cho thuê nhà làm việc với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản gửi Tổng cục thuế để được hướng dẫn, giải quyết. "


*
Số: 3871 TCT/NV6 Hà nội, ngày 16 tháng 10 năm 2002
V/v Chứng từ hợp lệ khi thuê nhà

Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn số 639/CT-NQD ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Thời báo Kinh tế Việt Nam chuyển cùng với thư của độc giả Nguyễn Thị Thu Huyền, công ty Vinasoftware chi nhánh Hải Phòng (Công ty TNHH thiết bị Kỹ thuật và phần mềm Việt Nam) về việc chứng từ hợp khi thuê nhà; Tổng cục thuế trả lời như sau:
- Theo qui định tại điểm 4, 5 Chương I của Chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC ngày 16 tháng 7 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì:
"Các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền hoặc trao đổi sản phẩm đều phải lập và giao hóa đơn hợp pháp cho khách hàng..."
"Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ hoặc trao đổi sản phẩm có trách nhiệm yêu cầu người bán lập và giao hoá đơn hợp pháp..."
- Theo qui định tại điểm 6, mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì "Đối với cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa hơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp..."
Theo các qui định trên, Công ty TNHH thiết bị Kỹ thuật và phần mềm Việt Nam thuê nhà của (hộ gia đình) làm trụ sở giao dịch của chi nhánh Công ty, để được hạch toán vào chi phí khoản tiền thuê nhà cần phải có hoá đơn hợp pháp đối với khoản chi phí này, Công ty phải yêu cầu hộ gia đình cho thuê nhà giao hóa đơn hợp pháp ghi tiền thuê nhà cho Công ty, tiền thuê nhà ghi trên hoá đơn phải phù hợp số tiền thực trả căn cứ vào hợp đồng thuê nhà thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Hộ gia đình là cá nhân hoạt động dịch vụ cho thuê nhà phát sinh không thường xuyên có nhu cầu sử dụng hóa đơn, được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính, và công văn số 2943 TCT/NV6 ngày 7/8/2002 của Tổng cục thuế về việc cấp hoá đơn lẻ cho đối tượng kinh doanh không thường xuyên.
Tổng cục thuế trả lời để Thời báo Kinh tế Việt Nam được biết và thông tin đến bạn đọc./ "Hơi dài nhỉ
 
V

vietpro

Guest
10/8/04
64
0
0
thuế cho thu nhà

Thanks Cayman nhiều nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA