Kiểm toán độc lập!

  • Thread starter maco
  • Ngày gửi
maco

maco

Newbie™
10/10/03
313
1
0
Van Don
www.vandonhospital.com
- Ngày 02/02/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.
Quy chế này quy định: doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo các điều kiện sau: có vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 03 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp kiểm toán trong nước; Vốn điều lệ tối thiểu là 300.000 USD đối với doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài; Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên. Bố trí ít nhất 03 kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán một tổ chức tín dụng; Đã thành lập và hoạt động kiểm toán tại Việt
Nam tối thiểu là 03 năm…
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng phải được kiểm toán độc lập, gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Các thuyết minh báo cáo tài chính.
Những ý kiến không thống nhất với Ban lãnh đạo tổ chức tín dụng về các vấn đề có thể ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính hoặc đến ý kiến của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần nêu rõ tình trạng giải quyết những ý kiến không thống nhất đó và mức độ ảnh hưởng của vấn đề…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Webketoan Zalo OA
 

Đính kèm

  • qd121.ZIP
    9 KB · Lượt xem: 123
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều