Ban Kiểm soát

  • Thread starter nmtri
  • Ngày gửi
N

nmtri

Guest
Mô hình, tổ chức Ban kiểm soát trong các Doanh nghiệp Việt Nam ?

Mong chia sẻ kinh nghiệm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Theo mình thì hiện nay BKS ở VN hiện có thể thực hiện một số công việc sau:

"Ban Kiểm soát

(a) Ban Kiểm soát là cơ quan có thẩm quyền thay mặt Đại Hội đồng Cổ đông giám sát tất cả các hoạt động và công việc kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát sẽ hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc và sẽ báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông.

(b) Ban Kiểm soát sẽ có các quyền hạn và trách nhiệm được quy định theo Pháp luật và theo Điều lệ Công ty hoặc, trong một số trường hợp, theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông vào từng thời điểm. Ngoài những quy định trên, Ban Kiểm soát còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

(i) kiểm tra (1) sự tuân thủ của Hội đồng Quản trị theo Pháp luật, theo các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, (2) sự tuân thủ của Ban Giám đốc theo Pháp luật và theo các nghị quyết và quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và/hoặc của Hội đồng Quản trị, và (3) hiệu quả quản lý và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;

(ii) đảm bảo quy trình bầu cử Hội đồng Quản trị được minh bạch và đúng thủ tục;

(iii) điều tra công tác quản lý và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại Hội đồng Cổ đông hoặc của nhóm các cổ đông nắm giữ tổng cộng 10% Cổ phần của Công ty;

(iv) thẩm tra tính chính xác và hợp pháp của công tác kế toán, bao gồm việc soạn thảo các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính;

(v) thẩm định các Báo cáo Tài chính;

(vi) giám sát các khoản chi đầu tư, mua sắm hoặc rút vốn đầu tư quan trọng; xem xét các khoản chi phí và chi tiêu cho hoặc phát sinh liên quan đến Hội đồng Quản trị, các Thành viên Hội đồng Quản trị, và các thành viên Ban Giám đốc;

(vii) giám sát những xung đột quyền lợi tiềm ẩn của các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, và các Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần trở lên, kể cả việc sử dụng sai tài sản Công ty hoặc lạm dụng quyền hạn trong các Giao dịch Với Bên Có Liên quan;

(viii) giám sát tính hiệu quả của cơ chế kiểm soát nội bộ mà Công ty áp dụng và kiến nghị những thay đổi cần thiết;

(ix) giám sát quy trình công bố và trao đổi thông tin;

(x) yêu cầu Hội đồng Quản trị, các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc hoặc bất kỳ nhân viên nào của Công ty cung cấp đúng hạn và đầy đủ các thông tin liên quan đến Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, và hoạt động của Công ty;

(xi) đều đặn thông báo cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty; và

(xii) đề xuất những điều chỉnh, thay đổi, và cải tiến cần thiết trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và trong hoạt động của Công ty.


- Thành viên Ban Kiểm soát

(a) Ban Kiểm soát sẽ có số thành viên do Đại Hội đồng Cổ đông quyết định, bổ nhiệm, và bãi nhiệm bằng cách biểu quyết Đại Đa số phiếu thuận.

(b) Thành viên Ban Kiểm soát sẽ có nhiệm kỳ như nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, và nhiệm kỳ này có thể kéo dài (i) nếu điều này là cần thiết để Ban Kiểm soát kết thúc các nghĩa vụ dở dang, hoặc (ii) cho đến khi việc bổ nhiệm các thành viên mới trong Ban Kiểm soát có hiệu lực, tùy theo việc nào xảy ra trước.

© Thành viên Ban Kiểm soát không được là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, hoặc bất kỳ Người nào mà Pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn có thể do Pháp luật hoặc Đại Hội đồng Cổ đông quy định vào từng thời điểm.

(d) Trưởng Ban Kiểm soát phải là Cổ đông của Công ty và phải quản lý và kiểm soát tất cả các hoạt động của Ban Kiểm soát. Các thành viên khác của Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là Cổ đông.

(e) Nhiệm kỳ và các điều kiện nêu trong hợp đồng tuyển dụng của thành viên Ban Kiểm soát sẽ do Đại Hội đồng Cổ đông quyết định, và hợp đồng tuyển dụng phải được Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Công ty ký tên.

Tuy nhiên, vai trò và thực tế hiện nay của BKS ở ta vẫn còn rất mờ nhạt do số công ty CP chưa nhiều và kinh nghiệm quản lý và điều hành công ty CP ở VN vẫn còn nhiều hạn chệ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA