Cong van moi ve Cty kiem toan dinh gia cac DNNN co phan hoa

  • Thread starter AFCC
  • Ngày gửi
A

AFCC

Guest
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2499/TC-TCDN ------------------------
V/v: Thực hiện Thông tư Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2005
số 126/2004/TT-BTC ngày
24/12/2004 của Bộ Tài chính

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, một số Bộ, ngành, địa phương đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị giải thích thêm một số vấn đề về cổ phần hoá doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Thông tư số 126/2004/TT-BTC). Để thống nhất triển khai thực hiện trong cả nước, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:
1. Về Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp và tổ giúp việc
1.1 Việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp không trùng lặp và làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc các Bộ ngành và các địa phương:
- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương là cơ quan giúp Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố (sau đây viết tắt là Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân) chỉ đạo toàn diện công tác sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương (bao gồm các hoạt động: Tổ chức lại các tổng công ty nhà nước, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển thành công ty TNHH một thành viên, cổ phần hoá, giao, bán, khoán, cho thuế doanh nghiệp...) Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục duy trì và củng cố theo Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg ngày 14/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị.
- Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp được thành lập để giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện cổ phần hoá một hoặc một số doanh nghiệp, không làm nhiệm vụ xác định giá trị doanh nghiệp như Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp trước đây. Ban chỉ đạo chỉ định thành lập Tổ giúp việc để thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 và số 13 Thông tư số 126/2004/TT-BTC. Ban chỉ đạo và tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ cổ phần hoá (doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần)
1.2 Về cơ cấu và thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc.
a. Trưởng Ban chỉ đạo: Theo quy định tại điểm 2.3 Mục VIII, Thông tư số 126/2004/TT-BTC, Thủ trưởng cơ quan quyết định cổ phần hoá cử lãnh đạo cấp Bộ, cấp tỉnh hoặc uỷ quyền cho lãnh đạo các bộ phận tham mưu giúp việc (kể cả thành viên Ban Đổi mới doanh nghiệp nhà nước) làm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp. Trường hợp cổ phần hoá các đơn vị thành viên của tổng công ty nhà nước, có thể cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng Ban chỉ đạo.
b. Phó trưởng Ban chỉ đạo, số lượng và cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo do Thủ Trưởng cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định.
c. Số lượng và cơ cấu thành viên Tổ giúp việc do Trưởng ban chỉ quyết định cử (tối đa không quá 5 người).
1.3 Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc được tính vào chi phí cổ phần hoá theo quy định tại Mục VIII Thông tư số 126/2004/TT-BTC.
2. Bổ sung danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp cổ phần hoá trong năm 2005 quy định tại Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính).
2.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam (VAAC)
2.2 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam (VIA)
2.3 Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (VNAudit)
2.4 Công ty TNHH Kiểm toán U&I
2.5 Công ty cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh
2.6 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý (ICA)
2.7 Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt
2.8 Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
2.9 Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức
2.10 Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tài chính Ánh sáng Á Châu
2.11 Công ty TNHH Mê Kông
2.12 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Kế toán An Phát (APS)
2.13 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn xây dựng Việt Nam
2.14 Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT
2.15. Công ty cổ phần Kế toán Kiểm toán và Tin học Chuẩn Việt (Vietvalues)
2.16 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn độc lập (IAC)
2.17 Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long
2.18 Công ty Cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh
2.19 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn kế toán BHP
2.20 Công ty Tư Vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia (SCCT)
2.21 Công ty cổ phần Kiểm toán Tư vấn thuế (ATC)
2.22 Công ty TNHH Hoàng và Thắng
2.23 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A
2.24 Viện Nghiên cứu thành lập và Phát triển doanh nghiệp
Căn cứ vào danh sách các tổ chức tài chính đã được Bộ Tài chính công bố tại Phụ lục số 3 Thông tư số 126/2004/TT-BTC và văn bản này, Ban chỉ đạo cổ phần hoá quyết định lựa chọn (theo hình thức chỉ định) để thuê tổ chức tài chính thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định os61 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư số 126/2004/TT-BTC.
3. Ban chỉ đạo cổ phần hoá các doanh nghiệp chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hoá phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương tiến hành quyết toán thuế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Trường hợp chưa kịp quyết toán thuế thì được sử dụng số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp để làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp. Sau khi quyết toán thuế, nếu có chênh lệch được điều chỉnh ở thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Đề nghị các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Như trên Thứ trưởng
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW,
- Lưu: VP (2), TCDN (3) Lê Thị Băng Tâm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sky-blue

Guest
Các pác ơi, kíu em với.
Bác nào có "Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước" cho em được không nhỉ, em đang cần nên nhờ mấy bác kiếm dùm.
Nếu có, xin gửi giúp em qua địa chỉ: qhuyvt@yahoo.com các bác nhé.
E xin cám ơn trước.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA