Mỗi tuần một chuyên đề

Hiệu ứng khi Mở - Đóng form

  • Thread starter nghikt2
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

BiDIT

Trung cấp
16/5/09
87
1
8
Hanoi
Các anh chị xem giúp vì sao khi mở form lên lại bị đen thui vậy ?
http://www.mediafire.com/?mtyxnytony4

Dưới đây là đoạn code của hàm Form_Load và Form_Unload của form1. Nếu bạn xoá nó đi thì mọi việc sẽ trỡ nên bình thường thôi.
Option Compare Database

Const AW_HOR_POSITIVE = &H1 'Cho c?a s? ch?y t? trái sang ph?i.
Const AW_HOR_NEGATIVE = &H2 'Cho c?a s? ch?y t? ph?i sang trái.
Const AW_VER_POSITIVE = &H4 'Cho c?a s? ch?y t? trên xu?ng d??i
Const AW_VER_NEGATIVE = &H8 'Cho c?a s? ch?y t? d??i lên trên
Const AW_CENTER = &H10 'T?o hi?u ?ng c?a s? xu?t hi?n h??ng vào trong n?u nh? c? AW_HIDE ???c dùng (TRUE) ho?c là t?o hi?u ?ng xu?t hi?n h??ng ra ngoài n?u c? AW_HIDE không ???c g?i (FALSE)
Const AW_HIDE = &H10000 'D?u c?a s?
Const AW_ACTIVATE = &H20000 'Kích ho?t c?a s?
Const AW_SLIDE = &H40000 'S? d?ng hi?u ?ng tr??t (Slide) vì giá tr? m?c ??nh là hi?u ?ng cu?n (Roll)
Const AW_BLEND = &H80000 'Hi?u ?ng t? trong ra ho?c t? ngoài vào. Ch? có hi?u l?c khi Form là Top-Level

'Các h?ng API c?n thi?t
Private Declare Function AnimateWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal dwTime As Long, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
Private Sub Form_Load()
'Chuy?n sang ch? ?? ?? ho?

AnimateWindow Me.hWnd, 500, AW_VER_NEGATIVE Or AW_HOR_POSITIVE Or AW_CENTER
Me.Requery
'Me.AutoRedraw = True
'Me.Print "Unload me"
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'Kích ho?t c?a s?
'AnimateWindow Me.hwnd, 1000, AW_VER_POSITIVE Or AW_HOR_NEGATIVE Or AW_HIDE
AnimateWindow Me.hWnd, 500, AW_VER_POSITIVE Or AW_HOR_NEGATIVE Or AW_CENTER Or AW_HIDE
'Unload form khi ?ã hoàn t?t
Set Form1 = Nothing
End Sub
 
N

nghikt2

Guest
31/3/07
29
0
6
TP.HCM
Ý em hỏi là đoạn code đó sai ở đâu ? hoặc là cần chỉnh thêm Propery nào của form nữa để form có hiệu ứng như vậy. Mục tiêu của em là làm cho form hiệu ứng như vậy.
 
L

lexuantruong153

Guest
22/12/04
11
0
0
44
dongnai
Trong access chỉ có hiệu ứng là làm ẩn hiện hoặc làm mờ đối tượng cho vui mắt thôi chứ không có hiệu ứng gì đẹp mắt hết. nếu bạn nào thích màu mè thi cho dòng chữ chạy qua chạy lại cho đẹp thôi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA