Gắn tiền lương, tiền thưởng với hiệu quả của doanh nghiệp

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
(Chinhphu.vn) - Những bất hợp lý giữa tiền lương, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất-kinh doanh (SXKD); giữa tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động trực tiếp trong nội bộ doanh nghiệp... sẽ được điều chỉnh sau khi Chính phủ ban hành khung pháp lý trong lĩnh vực này.

Đảm bảo mối quan hệ hợp lý giữa tiền lương, tiền thưởng và năng suất lao động, hiệu quả SXKD

Dự thảo Nghị định về quản lý, lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, đang được đưa ra lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thực tế, thời gian qua nhiều doanh nghiệp cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước chưa xây dựng được chính sách tiền lương phù hợp với điều kiện cụ thể gắn với năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả SXKD, không bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông, Nhà nước và người lao động. Một số doanh nghiệp có mức chênh lệch khá cao giữa tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và lao động trực tiếp...

Dự thảo Nghị định đưa ra những hướng dẫn, tiêu chí và định lượng cụ thể về vấn đề lương thưởng, như xây dựng hệ thống thang bảng lương, kế hoạch sử dụng lao động, giải quyết chế độ cho người lao động; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng…

Chẳng hạn, công ty sẽ quyết định tiền lương, tiền thưởng của người lao động phù hợp với năng suất lao động và khả năng của công ty; quyết định tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc gắn với hiệu quả SXKD, bảo đảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn tăng thì tiền lương, tiền thưởng tăng và ngược lại.

Khi tiền lương bình quân của người lao động dưới 5 triệu đồng/tháng thì tiền lương bình quân của lãnh đạo không vượt quá 10 lần mức này; từ 5 đến dưới 7 triệu đồng/tháng, thì không được quá 9 lần; từ 7 triệu đồng/tháng trở lên, thì không được quá 8 lần.

Thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị được xác định trên cơ sở mức thù lao thực tế năm trước liền kề nhưng không vượt quá 30% so với mức của thành viên chuyên trách nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ so với năm trước liền kề tăng; nếu tỷ suất này không tăng hoặc giảm thì không vượt quá 20%.

Quỹ tiền thưởng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và quỹ tiền thưởng của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, ban điều hành... không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của các đối tượng được hưởng quỹ tiền thưởng.


Có thể góp ý tại đây : http://baodientu.chinhphu.vn/Home/G...voi-hieu-qua-cua-doanh-nghiep/20099/22591.vgp

Toàn văn Dự Thảo Nghị định : Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước
 
Webketoan PRO

Xem nhiều