Bản tin văn bản pháp luật - đợt 2 tháng 5 !

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Bên thuê tài chính chỉ được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê khi thời hạn hợp đồng kết thúc[/font][font=&quot]. Tuy nhiên, theo [/font][font=&quot]Nghị định số 65/2005/NĐ-CP [/font][font=&quot]ngày 19/5/2005 của CP, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bên thuê đã hoàn trả được toàn bộ số tiền thuê phải trả theo hợp đồng thì bên thuê vẫn được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản thuê tài chính. (DC)
[/font]
[font=&quot]Phải có xác nhận của Hải quan trên Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp [/font]
[font=&quot]Để được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% khi xuất khẩu, hàng hoá gia công chuyển tiếp theo chỉ định của bên nước ngoài phải có xác nhận của bên giao, bên nhận và cơ quan Hải quan quản lý hợp đồng gia công của cả hai bên này trên Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (theo [/font][font=&quot]Công văn số 1488 TCT/ĐTNN [/font][font=&quot]ngày 19/5/2005 của BTC).(DC)[/font]

[font=&quot]Thời điểm tính thuế[/font]
[font=&quot] - Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan Hải quan.
Thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế, tỷ giá tại ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. (Theo Công văn số 1942/TCHQ-KTTT ngày 20/5/2005).
[/font][font=&quot]
Thuế doanh nghiệp sau khi nhận sáp nhập[/font]
[font=&quot] – Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo qui định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (Theo Công văn số 1497 TCT/ĐTNN ngày [/font][font=&quot]20/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Thuế hàng hoá biếu tặng, quảng cáo[/font]
[font=&quot] – Căn cứ theo qui định của Bộ Tài chính,
(i) Khi một doanh nghiệp sử dụng hàng hoá để biếu tặng cho các tổ chức, cá nhân thì phải xuất hoá đơn GTGT đối với số hàng hoá này, đồng thời được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào liên quan;
(ii) Khi doanh nghiệp sử dụng hàng hoá để tài trợ cho các chương trình được coi là để quảng cáo, khuyến mại thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, đồng thời không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan tới số hàng hoá này;
Trong trường hợp, doanh nghiệp sử dụng hàng hoá dùng để quảng cáo, khuyến mại không thu tiền, thì giá trị số hàng hoá này không tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm tính thuế, nhưng các khoản chi phí có liên quan đến số hàng hoá trên được hạch toán vào chi phí khác theo tỷ lệ khống chế khi xác định thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 1486 TCT/ĐTNN ngày
[/font][font=&quot]19/5/2005[/font][font=&quot]).
[/font][font=&quot]
Thuế hoạt động mua lại cổ phần vốn góp[/font]
[font=&quot] - Trường hợp giá trị tài sản và tiền vốn nhận về từ việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp liên doanh lớn hơn giá trị góp vốn liên doanh, doanh nghiệp đối tác bên Việt [/font][font=&quot]Nam[/font][font=&quot] được hạch toán nguồn vốn kinh doanh. Đồng thời, trường hợp doanh nghiệp Việt [/font][font=&quot]Nam[/font][font=&quot] mua lại phần vốn của bên đối tác nước ngoài thì doanh nghiệp hạch toán tăng tài sản và nguồn vốn tương ứng theo các qui định hiện hành về mua tài sản.
[/font][font=&quot]Phần chênh lệch tăng thêm do mua lại vốn góp (nếu có) không phải nộp thuế TNDN do trên thực tế không phát sinh thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 1478 TCT/ĐTNN ngày [/font][font=&quot]18/5/2005[/font]).

[font=&quot]Ưu đãi thuế TNDN[/font]
[font=&quot] – Chính phủ đã qui định, doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá, chuyển thành công ty cổ phần thì được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, doanh nghiệp không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
[/font][font=&quot]Nếu công ty cổ phần đó đáp ứng được điều kiện về lao động: có 100 người lao động tại đô thị loại 1 và 2, 50 người lao động ở những địa bàn khác và 20 người lao động ở những địa bàn khuyến khích đầu tư thì sẽ được miễn thuế TNDN trong 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo. (Theo Công văn số 1470 TCT/DNNN ngày [/font][font=&quot]18/5/2005[/font]).

[font=&quot]Khấu trừ, hoàn thuế GTGT[/font]
[font=&quot] – Trường hợp hàng uỷ thác xuất khẩu là hợp đồng uỷ thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng uỷ thác đã xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với nước ngoài của bên nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận uỷ thác xuất khẩu thanh toán cho bên uỷ thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu của bên nhận uỷ thác xuất khẩu, thì hàng hoá đó đủ điều kiện và thủ tục để được khấu trừ hoặc hoàn thuế theo qui định của Luật thuế GTGT. (Theo Công văn số 1468 TCT/DNK ngày [/font][font=&quot]17/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[font=&quot]Miễn thuế phạt chậm nộp[/font]
[font=&quot] – Doanh nghiệp có hàng hoá xuất nhập khẩu, nhưng số thuế phải nộp ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện thu – chi qua Ngân sách hoặc Ngân sách cấp tiền để nộp thuế thì không tính phạt chậm nộp thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy báo có và lệch thu Ngân sách do Bộ Tài chính phát hành. (Theo Công văn số 1874/TCHQ-KTTT ngày 16/5/2005).

[/font] [font=&quot]Xử lý thuế hàng đưa ra nước ngoài[/font][font=&quot] – Về thuế nhập khẩu, hàng hoá là tài sản di chuyển của các tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép đưa ra nước ngoài để kinh doanh và làm việc, thì khi hết thời hạn chuyển về nước được miễn thuế nhập khẩu đối với những tài sản đã đưa ra nước ngoài nay đưa trở về nước;
Đối với thuế GTGT thì, hàng hoá tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Đối với máy móc, thiết bị là tài sản của các tổ chức, cá nhân đưa ra nước ngoài để phục vụ sản xuất, thi công, sau đó nhập khẩu trở lại cũgn được coi là hàng tạm xuất tái nhập. (Theo Công văn số 1867 TCHQ/KTTT ngày 16/5/2005).
[/font]


 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Thất lạc phiếu xuất kho[font=&quot] – Theo qui định thì các cơ sở phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửa hàng… trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở chính; cơ sở kinh doanh chính sẽ có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh của các cơ sở phụ thuộc.
Đối với trường hợp khi điều chuyển hàng hoá từ cơ sở chính tới chi nhánh phụ thuộc, do so suất đã làm thất lạc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng nội bộ, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn, chứng từ. (Theo Công văn số 1499 TCT/DNK ngày [/font][font=&quot]20/5/2005[/font][font=&quot]).
[/font]
[/font] [font=&quot]Xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản[font=&quot] – Ngày [/font][font=&quot]12/5/2005[/font][font=&quot], Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2005/TT-BTC, hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.
Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước được xác định theo nguyên tắc phải phù hợp với giá bán thực tế của tài sản cùng loại hoặc tương tự ở thị trường địa phương tại thời điểm xác định giá. Đối với những tài sản do Nhà nước qui định giá, giá khởi điểm không được thấp hơn giá do Nhà nước qui định tại thời điểm xác định giá khởi điểm; đối với tài sản chuyên dùng đơn chiếc, giá khởi điểm được xác định căn cứ vào chi phí tái tạo lại tài sản hoặc chi phí nhập khẩu và mức độ hao mòn của tài sản – Đây là nguyên tắc xác định giá khởi điểm.
Xác định giá khởi điểm sẽ được thực hiện bằng 03 phương pháp – phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp thu nhập áp dụng đối với tài sản là quyền sử dụng đất; phương pháp chi phí áp dụng đối với tài nguyên dùng đơn chiếc; và đối với các tài sản Nhà nước khác thì việc xác định giá khởi điểm được áp dụng theo phương pháp so sánh.[/font]

[/font] [font=&quot]Thu nhập chịu thuế của người lao động[font=&quot] - Khi ký kết hợp đồng lao động, nếu qui định thu nhập thực nhận - gồm tiền lương, tiền công, tiền thù lao, không có thuế thu nhập thì phải qui đổi thành thu nhập có thuế để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế.
[/font]
[/font][font=&quot]Riêng khoản tiền khoán công tác phí đối với người lao động thường xuyên đi công tác ở những vùng không có điều kiện thu thập hoá đơn, chứng từ cho các chi phí ăn, nghỉ, đi lại thì không phải qui đổi thành thu nhập có thuế mà được cộng trực tiếp vào thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 1488 TCT/ĐTNN ngày [font=&quot]19/5/2005[/font]).[font=&quot]
[/font]


[/font] [font=&quot]Chi phí lương tháng 13 – Như Tổng cục Thuế đã hướng dẫn về vấn đề này, trường hợp cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp chi trả lương tháng 13 và các khoản tiền lương bổ sung theo qui định cụ thể tại hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể, được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý thì các khoản tiền lương này được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

[/font] [font=&quot]Riêng đối với các khoản tiền thưởng như nhân dịp ngày lễ, tết… thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 1466 TCT/ĐTNN ngày [font=&quot]17/5/2005[/font][font=&quot]). [/font][/font]
[font=&quot]Xác định khung bậc lương[font=&quot] - Về việc xác định khung bậc thợ trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân và khung bậc lương của các ngành nghề, công việc, không phải công việc nào, nghề nào cũng xác định khung bậc từ bậc 1 – 7 theo hệ thống cấp bậc kỹ thuật hiện nay, mà phải căn cứ vào yêu cầu công việc đòi hỏi theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, độ phức tạp kỹ thuật của từng nghề, công việc đòi hỏi bao nhiêu bậc thì xác định khung bậc thợ và khung lương tương ứng bấy nhiêu bậc, sao cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. (Theo Công văn số 1400/LĐTBXH-TL ngày [/font][font=&quot]13/5/2005[/font][font=&quot]). [/font]

[/font] [font=&quot]Tiền tàu xe khi nghỉ phép[font=&quot] - Về vấn đề này, theo Bộ LĐTBXH, sẽ do hai bên thoả thuận. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 03 tháng, nếu đã thoả thuận được thanh toán tiền tàu xe đi lại, thì hàng tháng, ngoài tiền lương còn được thanh toán một khoản tiền ít nhất bằng 09% so với tiền lương tháng theo hợp đồng. (Theo Công văn số 1402/LĐTBXH-LĐVL ngày [/font][font=&quot]13/5/2005[/font][font=&quot]). ./.[/font]

[/font]
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]DANH MỤC VĂN BẢN MỚI[/font]
[font=&quot]CHÍNH PHỦ[/font][font=&quot][/font]

 • [font=&quot]Nghị định số 64/2005/NĐ-CP [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt kế hoạch “dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân”. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 109/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinmh phí hoạt động của Tổng cục hải quan giai đoạn 2005-2007. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của TCT giai đoạn 2005-2007. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 104/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001-2010. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 12 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 102/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 12 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong hai năm 2005-2006. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 101/2005/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. [/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 387/QĐ-TTg [/font][font=&quot]ngày 12 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc thay thế thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. [/font]
 • [font=&quot]Chỉ thị số 16/2005/CT-TTg [/font][font=&quot]ngày 11 tháng 5 năm 2005 của TTCP về việc tổ chức triển khai thi hành Luật an ninh quốc gia. [/font]
 • [font=&quot]Công văn số 2539/VPCP-VX [/font][font=&quot]ngày 13 tháng 5 năm 2005 của VPCP về cấp phép hoạt động XKLĐ cho công ty Cuu Long Intraco. [/font]
 • [font=&quot]Công văn số 592/TTg-V.III [/font][font=&quot]ngày 13 tháng 5 năm 2005 của VPCP về chỉ đạo phong trào TN, HS, SV tình nguyện năm 2005. [/font]
 • [font=&quot]Thông báo số 94/TB-VPCP [/font][font=&quot]ngày 12 tháng 5 năm 2005 của BTC của VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về triển khai các biện pháp chông chặt phá rừng và phòng cháy chữa cháy. [/font]
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]BỘ TÀI CHÍNH[/font][font=&quot][/font]

 • [font=&quot]Thông tư số 37/2005/TT-BTC [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2004/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với các công ty, nhà máy đường.[/font]
 • [font=&quot]Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của BTC và BCN về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.[/font]
 • [font=&quot]Thông tư số 34/2005/TT-BTC [/font][font=&quot]ngày 16 tháng 5 năm 2005 của BTC về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 6015 TC/TCHQ[/font][font=&quot] ngày 19 tháng 5 năm 2005 của BTC gửi Công ty CP sữa Việt [/font][font=&quot]Nam[/font][font=&quot] về nộp bảng kê hoá đơn thay cho hoá đơn và giấy biên nhận photocopy.[/font]
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]TỔNG CỤC THUẾ[/font][font=&quot][/font]

 • [font=&quot]Công văn 1504 TCT/TS[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế nhà đất.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1499 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 5 năm 2005 của TCT về thất lạc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1498 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận về trả lời chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1497 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Happy Cook về trả lời chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1495 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi VPĐD Công ty Pama spol, sr.o. tại Hà Nội về thuế Nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung cấp ngoài lãnh thổ Việt [/font][font=&quot]Nam[/font][font=&quot].[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1488 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 19 tháng 5 năm 2005 của TCT về chính sách thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1487 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 19 tháng 5 năm 2005 của TCT về lãi tiền vay.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1486 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 19 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế GTGT và xác định chi phí đối với hàng hoá dùng để biếu tặng.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1481 TCT/TS[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Giầy da Huê Phong về thu tiền sử dụng đất.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1480 TCT/TS[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế tài nguyên.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1478 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT về nộp thuế TNDN đối với hoạt động mua lại phần vốn góp.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1477 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế của nhà thầu nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1476 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về chi phí quảng cáo tiếp thị.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1475 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty Stone & Webster Limited về thuế nhà thầu nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1470 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long về ưu đãi thuế TNDN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1468 TCT/DNK[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 5 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1466 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Thép Tây Nguyên về chi phí lương tháng thws 13.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1465 TCT/ĐTNN[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế nhà thầu nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1453 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế GTGT đối với dự án KHCN.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1452 TCT/DNNN[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thu thuỷ lợi phí.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1436 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.[/font]
 • [font=&quot]Công văn 1435 TCT/PCCS[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần sản xuất kính doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu Fimexco về chính sách thuế.[/font]
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]TỔNG CỤC HẢI QUAN[/font][font=&quot][/font]

 • [font=&quot]Công văn số 1943 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty TNHH VIKO GLOWIN về việc xử lý nợ thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1942/TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 20 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc hướng dẫn thời điểm tính thuế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1921 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc hướng dẫn xác định xác định giá tính thuế hàng đã qua sử dụng.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1919 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty TNHH Mitani Aureole Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1918 TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi ko ngoại quan.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1914 TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty đá OL&COSEVCO về việc xuất khẩu khoáng sản.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1912 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế II về việc phân loại hàng hoá. [/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1911 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc nhuế nhập khẩu Clanhker.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1909/TCHQ-QLGS[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc nhập hàng phục vụ văn phòng[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1907 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giá tính thuế ô tô tải đã qua sử dụng.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1903 TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 18 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty cổ phần Nam Tràng Tiền về việc nhập khẩu cabin xe ô tô mới 100%.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1893/TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc sử dụng biên lai.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1882/TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về chuyển nhương ôtô.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1881/TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo quy chế vào dự thảo Quy chế cảng mở.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1880/TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc thực hiện Thông tư 37/TTLT. [/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1878/TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 17 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty TNHH Mịt Sự về việc truy thu thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1874/TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi bệnh viện Y học cổ truyền TW về việc xử lý đề nghị miễn phạt chậm nộp.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1873/TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1869/TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc phân lại mặt hàng thuốc tân dược Viatril-S.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1868 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc thuế nhập khẩu. thuế giá trị gia tăng cho dự án DA 10/98[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1867/TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu, thuế GTGT.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1864 TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty cổ phần SX-DV-XNK Từ Liêm về việc xác nhận hàng háo thực xuất.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1862 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty cổ phần cơ điện lạnh về việc giải toả cưỡng chế. [/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1860 TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gia công lại đối với doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1859/TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ gửi công ty thương Mại và Sản Xuất vật tư thiết bị Giao Thông Vận Tải về thủ tục hải quan.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1858/TCHQ/TCCB [/font][font=&quot] ngày 16 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc điều động công chức.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1830 TCHQ-KTTT[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc báo cáo tình hình thu phí, lệ phí hải quan.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1784 TCHQ-GSQL[/font][font=&quot] ngày 10 tháng 05 năm 2005 của TCHQ về việc phân loại hàng hoá.[/font]
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]CÁC CƠ QUAN KHÁC[/font][font=&quot][/font]

 • [font=&quot]Công văn số 1270-CV/NG-LPQT [/font][font=&quot]ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Ngoại giao về thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN – Trung Quốc.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 702/LS-XNC [/font][font=&quot]ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ Ngoại giao về việc các nước EU biên soạn thông tin chung về cấp thị thực.[/font]
 • [font=&quot]Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT [/font][font=&quot]ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.[/font]
 • [font=&quot]Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1432 LĐTBXH-QLLĐNN[/font][font=&quot] ngày 16 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về khôi phục việc đưa lao động sang lam` việc tại Đài Loan.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1403 LĐTBXH-TL[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về thoả thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát các công trình điện.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1402 LĐTBXH-LĐVL[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về tiền tàu xe khi nghỉ phép.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1400 LĐTBXH-TL[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về vướng mắc trong chuyển xếp lương mới.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1387 LĐTBXH-KHTC[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về giải quyết vướng mắc về phụ cấp khu vực.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1380 LĐTBXH-TL[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về vướng mắc trong chuyển xếp lương mới.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1376 LĐTBXH-QLLĐNN[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 5 năm 2005 của BLĐTBXH về khôi phục việc đưa lao động sang lam` việc tại Đài Loan.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT [/font][font=&quot]ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế[/font]
 • [font=&quot]Thông tư số 14/2005/TT-BYT [/font][font=&quot]ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 3646/ĐH&SĐH[/font][font=&quot] ngày 11 tháng 5 năm 2005 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về dự tuyển đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho năm học 2005-2006.[/font]
 • [font=&quot]Quyết định số 1738/QĐ-TCCB[/font][font=&quot] ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc thành Công ty cổ phần Ngân Sơn.[/font]
 • [font=&quot]Công văn số 1866/CV-CLH[/font][font=&quot] ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc không áp dụng thuế nhập khẩu phôi thép. ./.[/font]
 
dragon76

dragon76

Cao cấp
12/3/04
257
2
18
Riêng khoản tiền khoán công tác phí đối với người lao động thường xuyên đi công tác ở những vùng không có điều kiện thu thập hoá đơn, chứng từ cho các chi phí ăn, nghỉ, đi lại thì không phải qui đổi thành thu nhập có thuế mà được cộng trực tiếp vào thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 1488 TCT/ĐTNN ngày 19/5/2005).
Mình thấy quy định này mâu thuẩn với thông tư 81 trong đó khỏan tiền công tác phí là một khỏan thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân, như vậy công văn này điểu chỉnh luôn cả tt81 à
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,007
404
83
45
Ninh Thuận
To Tranvanhung, Mina muốn phân biệt các từ ngữ sau đây :
- Khác địa phương (tỉnh hay huyện)
- Thất lạc phiếu xuất kho thất lạc, xảy ra trong trường hợp đang kiểm tra tại đâu? Cửa hàng hay trên đường vận chuyển.
Cám ơn!
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Mục này hôm nay còn có người bắt bí mình nữa hả trời. Thôi lỡ rồi thì nói thêm 1 chút vậy đây chỉ là sự lý giải chứ không phải câu trả lời từ Tổng cục thuế đâu nhé)

+ Dragon76: Theo thông tư 81 thì các khoản chi nhận bằng tiền cho tiền ăn sẽ được tính là thu nhập chịu thuế còn các khoản tiền phòng, đi lại thì không bị tính vào thu nhập chịu thuế (điều 2.1.1). Theo công văn này thì cũng không có gì là trái với thông tư 81 cả chỉ có điều là các khoản chi này thì không bị tính ngược tại để tính thu nhập chịu thuế mà được tính là thu nhập luôn.

Ví dụ: Thu nhập nhận được = Tổng thu nhập - thuế TNCN
Nếu khi tính thu nhập là thu nhập nhận được (thu nhập khả dụng) ̀thì phải tính ngược lại mức tổng thu nhập sau đó rồi tính thuế.
Công văn này có lẽ là TCT thông cảm hơn cho những người phải đi công tác mà không lấy được chứng từ (hoặc là khoán công tác phí).

Mina:
+ Khác địa phương: Ở đây phải hiểu là khác địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố (thuộc trung ương) chứ không phải là cấp huyện.
+ Thất lạc phiếu XK kiêm VCNB: Đây là trường hợp hàng đang vận chuyển trên đường hoặc hàng tồn trong kho bị QLTT kiểm tra.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
49
HANOI
tranvanhung nói:
+ Dragon76: Theo thông tư 81 thì các khoản chi nhận bằng tiền cho tiền ăn sẽ được tính là thu nhập chịu thuế còn các khoản tiền phòng, đi lại thì không bị tính vào thu nhập chịu thuế (điều 2.1.1). Theo công văn này thì cũng không có gì là trái với thông tư 81 cả chỉ có điều là các khoản chi này thì không bị tính ngược tại để tính thu nhập chịu thuế mà được tính là thu nhập luôn.

Ví dụ: Thu nhập nhận được = Tổng thu nhập - thuế TNCN
Nếu khi tính thu nhập là thu nhập nhận được (thu nhập khả dụng) ̀thì phải tính ngược lại mức tổng thu nhập sau đó rồi tính thuế.
Công văn này có lẽ là TCT thông cảm hơn cho những người phải đi công tác mà không lấy được chứng từ (hoặc là khoán công tác phí).

.
to Trần Văn Hùng sáng hôm thứ 6 vừa chiến đấu một trận nảy lửa về cái qui định TT 81 là : các khoản phụ cấp lưu trú qui định là không tính thuế, thế mà một số bác thuế lại bắt đóng cho các khoản phụ cấp này khi khoản này quá lớn. chả nhẽ mỗi lần dùng phụ cấp lưu trú đi ăn cũng phải lấy hóa đơn để khấu trừ bớt cái phần bị tính thuế đi sao? Kết quả chờ xin ý kiến, chưa thu.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Riêng khoản tiền khoán công tác phí đối với người lao động thường xuyên đi công tác ở những vùng không có điều kiện thu thập hoá đơn, chứng từ cho các chi phí ăn, nghỉ, đi lại thì không phải qui đổi thành thu nhập có thuế mà được cộng trực tiếp vào thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 1488 TCT/ĐTNN ngày 19/5/2005).
Mình thấy quy định này mâu thuẩn với thông tư 81 trong đó khỏan tiền công tác phí là một khỏan thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân, như vậy công văn này điểu chỉnh luôn cả tt81 à

TT81"Tiền công tác phí là các khoản tiền trả cho phương tiện đi lại, tiền thuê phòng ngủ có chứng từ hợp lý, tiền lưu trú theo chế độ; trường hợp khoán công tác phí thì chỉ được trừ những chi phí trên"

Mình thấy đâu có mâu thuẫn đâu!!! TH khóan công tác phí thì được trừ các khoản trên, còn không được trừ tức là phải tính vào TNCT????
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
49
HANOI
lannhu nói:
TT81"Tiền công tác phí là các khoản tiền trả cho phương tiện đi lại, tiền thuê phòng ngủ có chứng từ hợp lý, tiền lưu trú theo chế độ; trường hợp khoán công tác phí thì chỉ được trừ những chi phí trên"

Mình thấy đâu có mâu thuẫn đâu!!! TH khóan công tác phí thì được trừ các khoản trên, còn không được trừ tức là phải tính vào TNCT????
Không Lan nhu ơi họ bắt đóng ở tiền tiền lưu trú theo chế độ cơ vì tiền đó lớn quá mà.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Bác Nam à, em đang nói cái phần công tác phí (mà dragon76 thấy mâu thuẫn ấy)thanh tóan cho NV theo chế độ mà không có chứng từ thì khoản này sẽ tính vào TNCT của người nhận.

Còn tiền lưu trú theo chế độ mà lớn quá (> chế độ???) thì phần vượt này phải chịu thuế TNCN thì có gì lạ đâu bác? Chỉ có cái chế độ còn quá eo hẹp thôi, hình như chỉ mới có quy định đối với DNNN thôi, còn ngaòi QD cũng theo khung đó đúng không ạ?
 
F

FOV2

Guest
30/5/05
23
0
1
53
HCMC
Xin CV 1486 TCT/ĐTNN ngày 19-5-2005 của TCT

Chào các Bác!
Mình đang cần Công văn 1486 TCT/ĐTNN ngày 19 tháng 5 năm 2005 của TCT về thuế GTGT và xác định chi phí đối với hàng hoá dùng để biếu tặng.

Mình thấy có liệt kê CV này bên dưới nhưng không biết lấy ở đâu.
Mình cũng đã vào trang Web của Tổng Cục Thuế nhưng không tìm thấy.

Bác nào có hoặc biết nguồn lấy xin chỉ giúp.

Đang cần gấp lắm.

Cám ơn trước nhé!

Mr. FOV2
 
F

FOV2

Guest
30/5/05
23
0
1
53
HCMC
Cám ơn Mr. Hùng nhiều nhé!

(Chiều 1/12//05 đã post rồi sao không thấy đâu hết, nay phải post lại)
 
F

FOV2

Guest
30/5/05
23
0
1
53
HCMC
Cám ơn Mr. Hùng nhiều nhé!

(Đã Post hôm 1/12/2005 và 8h sáng nay rồi sao vẫn không thấy đâu hết)
 
T

TTRA

Guest
10/7/04
65
0
6
anh Hùng ơi!anh có thể cho em biết có văn bản nào quy định về chế độ tài chính của các công ty cổ phần không nhể?Cám ơn anh trước
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều