xin list tất cả tên các văn bản liên quan đến CĐKT HCSN Công lập

  • Thread starter join
  • Ngày gửi
J

join

Guest
31/8/09
19
0
0
41
ha noi
Em làm kế toán HCSN công lập nhưng thực tế chưa biết có bao nhiêu văn bản liên quan đến thời điểm hiện nay

ví dụ : 43_2006_NÐ-CP; Số: 172/2009/TT-BTC; 81/2006/TT-BTC NGÀY 06/09/2006 ; Số: 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT; TT 23/2007/TT-BTC; Số: 32/2008/QĐ-BTC; Số: 79/2005/TT-BTC ; Số : 244/2005/QĐ-TTg; Số: 130/2005/NĐ-CP; Số: 89/2006/TT-BTC; Số: 116/2003/NĐ-CP; 63/2007/TT-BTC ... và còn nhiều văn bản khác nữa .

Kính mong các bác lão thành cùng thảo luận, bổ sung để em học hỏi nhé.
Thank./
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
H

hungvks

Guest
30/9/09
35
0
0
Hà Nội
Chuyên gia của Công ty HR.CET (hrcet.vn) đơn vị tư vấn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt quan tâm cập nhật hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Tuy nhiên, ngoài các văn bản quy định chung thì tuỳ thuộc vào đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nào (giáo dục, y tế, báo chí...) mà còn có những văn bản kjác nữa. Dưới đây, HR.CET giới thiệu danh mục văn bản pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục.


1. Luật Giáo dục.
2. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002
3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008
4. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007
5. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/ 06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
6. Nghị định số 52/2009/NDD-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
7. Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
8. Nghị định số 137/ND-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
9. Quyết định số 153/2003/ QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành ''Điều lệ trường đại học".
10. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
11. Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
12. Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
13.Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên.
14. Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học .
15. Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDDT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 224/2005/QD-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
16. Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.
17. Thông liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&DT ngày 22/12/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.
18. Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC ngày 09/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi.
19. Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.
20. Quyết định số 1310/QD-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009 - 2010.
21. Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
22. Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
23. Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, söa ®æi, kho¶n a §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh sè 1121/1997/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ häc bæng vµ trî cÊp x• héi ®èi víi häc sinh, sinh viªn c¸c tr­êng ®µo t¹o c«ng lËp.
24. Quyết định số 152/2007/QD-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
25. Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT/BTC-BGDDT ngày 02/5/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.
26. Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 03/8/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
27. Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.
28. Thông tư liên tịch số 177/1998/TTLT/BTC-BGDT ngày 25/12/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam.
29. Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực .
30. Thông tư liên tịch số 109 /2003/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 10/11/2003 Hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề.
31. Quyết định số 19/20006/ ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
32. Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
33. Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
34. Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
35. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
36. Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
37. Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
38. Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.
39. Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
40. Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
41. Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính về chi hội nghị, chi tiếp khách.
42. Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí.
43. Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
44. Thông tư .số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.
45. Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.
46. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
47. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 chướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
48. Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
49. Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước.
50. Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.
 
J

join

Guest
31/8/09
19
0
0
41
ha noi
cám ơn bác nhé. Đvị em là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục.
Tiếc là ko có chỗ kick thank thật nhiều để cám ơn bác
 
H

hungvks

Guest
30/9/09
35
0
0
Hà Nội
Không có gì.
Nếu bạn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, bạn có thể liên hệ với Công ty tư vấn HR.CET (hrcet.vn) để được tư vấn. (ĐT Công ty HR.CET: 04.73088689)
Chuyên gia tư vấn: Thạc sĩ Nguyễn Như Hùng, ĐT: 0914.337.557
 

Xem nhiều

Webketoan PRO