Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

  • Thread starter VuThi Ngoc
  • Ngày gửi
V

VuThi Ngoc

Sơ cấp
25/9/09
48
1
0
City
Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.


Thông tư này sẽ giúp giải quyết nhiều vương mắc về ngoại tệ của doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Đây là nội dung chính tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Thông tư này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và không áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ.

Thông tư có hai nội dung chính, bao gồm Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái của nghiệp vụ ngoại tệ trong kỳ và Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

Ở nội dung thứ nhất, thông tư hướng dẫn cụ thể với 3 thời kỳ: Thời kỳ đầu tư xây dựng, thời kỳ sản xuất kinh doanh, và thời kỳ giải thể. Thông tư chỉ rõ, nếu trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của DN mới thành lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục có nguồn gốc ngoại tệ được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán.

Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động..

Trong khi đó, ở giai đoạn sản xuất, kinh doanh thì những chênh lệch trên sẽ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính.

Ở thời kỳ giải thể, thanh lý doanh nghiệp, nợ phải thu hoặc nợ phải trả tính vào thu nhập thanh lý hoặc chi phí thanh lý doanh nghiệp tùy các trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2009.

(Nguồn: Thông tư số 201/2009/TT-BTC)
 

Thành viên trực tuyến

  • dennistu

Xem nhiều