Thông tư 203/2009/TT-BTC

  • Thread starter linhlot
  • Ngày gửi
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Theo mục 5 phụ lục số 2 thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 có quy định như sau.
5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2009:
a. Cách xác định mức trích khấu hao:
- Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.
- Xác định thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định theo công thức sau:

T = T2 (1 - t1/T1)
Trong đó:
T : Thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định
T1 : Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.
T2 : Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.

t1 : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định
- Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố định) như sau:

Mức trích khấu hao Giá trị còn lại của tài sản cố định
trung bình hàng năm =
của tài sản cố định Thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
b. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
Ví dụ : Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2007. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2008 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.
- Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy dệt là 480 triệu đồng.
- Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 5 năm.
- Xác định thời gian sử dụng còn lại của máy dệt như sau:
Thời gian
sử dụng còn lại = 5 năm x ( 1 - 2năm/10năm ) = 4 năm
của TSCĐ
- Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 4 năm = 120 triệu đồng/ năm (theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC)
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 120 triệu đồng : 12 tháng = 10 triệu đồng/ tháng
Từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2012, doanh nghiệp trích khấu hao đối với máy dệt này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 10 triệu đồng.

Như vậy theo quy định như trên minh thấy có các vấn đề nêu ra mà mình chưa hiẽu hết.
- Thời gian hiệu lực cảu thông từ từ ngày 01/01/2010 nhưng theo quy định trên thì phải xác định giá trị khấu hao và thời gian khấu hao cảu TSCĐ phát sinh trước ngày 01/01/2009 (thời gian theo phục lục 1 ban hành kèm theo TT203) vậy có hợp lý không cả nhà khi mà thời gian hiệu lực của TT203 là ngày 01/01/2010.
- Theo cách tính ở VD trên (Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 5 năm) nhưng theo phục lục 01 ban hành theo thông tư 203/2009 Phần B, mục 11 (máy móc, thiết bị dùng trong nhành dệt) thời gian tình khấu hao từ 10->15 năm, theo VD trên chỉ có 5 năm, như vậy mình thấy chưa ổn.
Rất mong cả nhà tư vấn hộ mình nhé, cảm ơn nhiều.
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Sao cả nhà không giúp đỡ mình vậy
 
C

cunconlongxu

Guest
8/12/09
8
0
0
NINH BÌNH
Mình cũng co thắc mắc nhu linhlot . Ai biết tư vấn dùm đi?
 
T

Thanh Kim

Guest
18/3/08
5
0
0
41
Qui Nhơn - Bình Định
Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 “Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định” ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, cụ thể như sau:

TT Nội dung Đã in Sửa lại là
1 Tại tiết a điểm 4 mục I 1/1/2009 1/1/2010
2 Tại tiết b điểm 4 mục I 1/1/2014 1/1/2015
Từ năm 2014 trở đi Từ năm 2015 trở đi
3 Tại điểm 5 mục I 1/1/2009 1/1/2010
4 Tại tiết a điểm 5 mục I (phần giải thích công thức) ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC
5 Tại tiết b điểm 5 mục I (phần ví dụ) Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2007. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2008 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng. Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2008. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2009 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.
- Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 5 năm. - Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt là 5 năm.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
N

ngocfu

Trung cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 “Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định” ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, cụ thể như sau:

TT Nội dung Đã in Sửa lại là
1 Tại tiết a điểm 4 mục I 1/1/2009 1/1/2010
2 Tại tiết b điểm 4 mục I 1/1/2014 1/1/2015
Từ năm 2014 trở đi Từ năm 2015 trở đi
3 Tại điểm 5 mục I 1/1/2009 1/1/2010
4 Tại tiết a điểm 5 mục I (phần giải thích công thức) ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC
5 Tại tiết b điểm 5 mục I (phần ví dụ) Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2007. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2008 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng. Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt có nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2008. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy dệt này tính đến hết ngày 31/12/2009 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.
- Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 5 năm. - Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của máy dệt là 5 năm.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BTC đính chính rồi nhưng vẫn còn sai nữa đó bạn: Quyết định số 206/2003/TT-BTC !!!
 
N

ngocfu

Trung cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
BTC đính chính rồi nhưng vẫn còn sai nữa đó bạn: Quyết định số 206/2003/TT-BTC !!!

Còn cái nhầm này nữa nè các bạn, trong lời mở đầu của TT 2003/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, đọan "căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2009"!!! Năm 2008 mới đúng các bạn nhỉ.
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Không biết mấy ổng ngồi trên đó là cái gì mà hết sai lầm này đến sái lầm khác, chỉ tội cho các doanh nghiệp, cứ chạy như con cò quay, mình nhớ ông bà ta có câu .
Trong Quân sự " Sai 1 ly đi một dặm"
Trong y khoa " Sai 1 ly đi 1 mạng"
Trong ngành luật " Sai 1 ly đi một doanh nghiệp" hahahahahaha
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Không biết mấy ổng ngồi trên đó làm cái gì mà hết sai chổ này đến sái chổ khác, chỉ tội cho các doanh nghiệp, cứ chạy như con cò quay.
Ông bà ta có câu .
Trong Quân sự " Sai 1 ly đi một dặm"
Trong y khoa " Sai 1 ly đi 1 mạng"
Trong ngành luật " Sai 1 ly đi một số doanh nghiệp"
hahahahahaha:wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Q

quangsuu

Guest
31/8/09
2
0
0
TP.HCM
Theo Mình thì vấn đề cơ bản ở đây ko có gì là khó khăn phức tạp lắm đâu. Để làm được mọi việc thì trước hết ta cần tìm hiểu và nắm rõ các điều luật đã được quy định về lĩnh vực đó.
Chúc tất cả các bạn làm tốt mọi cv được giao.
Mình gửi mọi người "thông tư số 203/2009 /TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính" Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
 
P

phonggiongrieng

Guest
14/1/10
1
0
0
35
kien giang
co ban nao biet thong tu 203/2009 ve quan ly tai san co dinh ko cho minh voi nhe cam on
 
N

nguyenmyan

Guest
10/3/10
4
0
0
Từ Liêm - HN
Minh dang can bai viet cho bao cao tot nghiep lien quan den TSCD. Rat vui vi trong webketoan co the tim kiem nhieu thong tin huu ich. Minh rat cam on cac ban!
 
T

tranbichhao

Guest
5/4/10
5
0
0
39
hà nọi
Đăng ký TSCĐ theo TT203/2009/TT - BTC

Cho mình hỏi, Theo TT 203/2009/TT - BTC thì tất cả những TSCĐ đăng ký PP trích khấu hao TSCĐ trước 01/01/2009 thì phải đăng ký lại. nếu từ 01/01/2009 trở về đây có phải đăng ký lại không? (Nếu TSCĐ đó vẫn trong khung khấu hao giống QĐ206/2003)?
Mình thấy vẫn còn nhiều tranh cãi về đăng ký TSCĐ và PP trích khấu hao TSCĐ cho CQQ thuế? Có phải nộp hay không? Giúp mình với?
 
D

duongaudit

Guest
4/10/10
5
0
0
33
TPHCM
Làm sao để bít T1 và T2???

Mình không rõ cách xác định T1, T2.Nếu như theo chú thích thì T1 va T2 là một cơ mà.cả hai đều là thời gian sd theo TT 203/2009/TT-BTC.Vậy xác định T1,T2 ntn???:036:
 
D

duongaudit

Guest
4/10/10
5
0
0
33
TPHCM
Thông tư 203 chỉ thay đỏi một số điểm so với QĐ 206 thôi.Trong đó đáng lưu ý nhất là khung thời gian sd TSCĐ.Chứ TT203 không yêu cầu thay đổi PP trích KH.Có lẽ ý bạn là hỏi về việc thay đổi thời gian trích KH.Nếu như thời gian bạn trích KH cho TS vẫn nằm trong khung theo TT 203 thì không cần đăng ký lại.
 
T

thuynt0611

Sơ cấp
9/4/10
11
0
0
37
hà nội
Các bạn ơi cho mình hỏi với. Cty mình mua Ôô tháng 4 và đưa vào sử dụng trong tháng 6. Đến bây mình vẫn chưa đăng ký KH với CQT. Vậy bây giờ mình đăng ký có được không nhỉ?
 

Thành viên trực tuyến

  • sanphamvietnoitieng

Xem nhiều