Trừ dồn công nợ khách

  • Thread starter chihienphuco
  • Ngày gửi
C

chihienphuco

Trung cấp
20/4/09
109
1
0
Bình Chánh
* Để phục vụ bộ phận thu nợ nhanh, mình muốn trong báo cáo công nợ có thêm 3 dòng:
Vd: dữ liệu đầu vào đã có, gồm 3 giai đoạn thời gian khách hàng nợ: ( từ ngày (TN) đến ngày (DN) phân biệt là: TN1 DN1, TN2 DN2, TN3 DN3. Liệt kê như sau:
Đầu Tăng Giảm Cuối
Giai đoạn 1: 1.750.000, 343.042.000, 200.000.000, 144792000
Giai đoạn 2: 144.792.000, 82.680.000, 227.472.000, 0
Giai đoạn 3: 0, 22.720.000, 14.800.000, 7920000

Mình muốn trừ dần từ dưới lên, để báo cáo ra thế này (màu Đỏ là số đã thay đổi):
Giai đoạn 1: 1.750.000, 343.042.000, 344.792.000, 0
Giai đoạn 2: 0, 82.680.000, 82.680.000, 0
Giai đoạn 3: 0, 22.720.000, 14.800.000, 7.920.000

Mong a e giúp giải thuật ra kết quả này, cám ơn!
 
Sửa lần cuối:
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Guest
10/10/06
130
0
0
42
Phan Thiết
Cách bình dân đây :

- Bạn có một table B-TUOINO (MAKH, T1G , T2G ......, N1, N2 ...)
- Tính lại trên từng khách hàng nợ từng tháng chưa trả
- Lâu rùi làm bây giờ không nhớ thuật tóan nửa nhưng đại khái là tập hợp hết nợ và trả nợ theo khách hàng vào một bảng sau đó lấy tổng số khách hàng thanh tóan trừ lùi, nhớ chỉ tập hợp trên tài khoản 131 thôi chứ tập hợp trên tài khoản 344 là khác nửa đấy .

Chúc làm tốt có cánh nào khách nhớ đưa lên mọi người kham khảo nhé !Public Function tuoino()
Dim TB As Recordset

Set TB = CurrentDb.OpenRecordset("B-TUOINO")
TB.Index = "PRIMARYKEY"
If TB.RecordCount > 0 Then
TB.MoveFirst
Do Until TB.EOF
TB.Edit

Tổng số tiền 1 khách hàng trả công dồn :

TB!tg = TB!T1G + TB!T2G + TB!T3G + TB!T4G + TB!T5G + TB!T6G + TB!T7G + TB!T8G + TB!T9G + TB!T10G + TB!T11G + TB!T12G

Nợ năm trước chưa trả :

TB!old = IIf((TB!tg - TB!ntt) > 0, 0, TB!ntt - TB!tg)

Nợ kỳ 1 chưa trả :

TB!N1 = IIf((TB!tg - TB!ntt - TB!t1t) > 0, 0, -(TB!tg - TB!ntt - TB!t1t + TB!CU))

.........................................

On Error Resume Next
TB.Update: TB.Bookmark = TB.LastModified
TB.MoveNext
Loop
End If
End Function
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều