Bản tin văn bản pháp luật đợt 1 tháng 7.

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2005 - Tỷ giá ngoại tệ của tháng 7/2005 được qui định tại Thông báo số 8085/BTC-TCĐN ngày 29/6/2005, là: 1USD = 15.824 đồng.
Ngoài ra, tỷ giá thống kê qui đổi giữa USD và các ngoại tệ khác, cũng như tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đồng USD cũng được qui định cụ thể tại Thông báo này.


Thời gian chậm nộp thuế - Để trả lời cho kiến nghị về vấn đề này của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại, theo Tổng cục Thuế, nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp phải chấp hành nộp thuế đúng thời hạn qui định.
Hiện tại, đối với các loại thuế mà doanh nghiệp phải kê khai hàng tháng như thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TTĐB, thời hạn của thuế được kéo dài chậm nhất không quá 25 ngày của tháng tiếp theo; Đối với thuế doanh nghiệp phải kê khai quyết toán như thuế TNDN, thời hạn nộp thuế của năm được kéo dài chậm nhất không quá 100 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp quyết toán thuế. (Theo Công văn số 2116 TCT/PCCS ngày
01/7/2005).

Thời gian miễn giảm thuế - Năm miễn, giảm thuế được xác định phù hợp với Kỳ tính thuế. Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục kể từ Kỳ tính thuế cơ sở kinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế.
Nếu trong Kỳ tính thuế đầu tiên, cơ sở kinh doanh đã có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chưa đến 12 tháng thì cơ sở kinh doanh có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay Kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ Kỳ tính thuế tiếp theo. (Theo Công văn số 2113 TCT/PCCS ngày
01/7/2005).

Thuế suất thuốc lá điếu - Chiểu theo luật thuế TTĐB, thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu áp dụng thuế suất 65%; thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu sản xuất trong nước, áp dụng thuế suất 45%; thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu, thuộc nhóm thuế suất 65% là loại thuốc lá điếu sử dụng khối lượng nguyên liệu sợi thuốc nhập khẩu chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên so với tổng khối lượng nguyên liệu sợi thuốc dùng cho sản xuất sản phẩm đó. (Theo Công văn số 2097 TCT/DNNN ngày 30/6/2005).

Xác định địa điểm nộp thuế TNCN – Theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao thì, các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, toàn bộ tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác mà nhân viên của Chi nhánh được hưởng đều do Công ty - trụ sở chính trực tiếp chi trả từ tài khoản của Công ty vào tài khoản cá nhân của nhân viên Chi nhánh. Khi đó, Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên Chi nhánh tại cơ quan thuế địa phương, nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Nếu Chi nhánh trả trực tiếp thì Chi nhánh thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế tại cơ quan thuế địa phương, nơi Chi nhánh đặt trụ sở. (Theo Công văn số 2089 TCT/TNCN ngày 30/6/2005).

Thuế nhà thầu nước ngoài - Về vấn đề này, theo Tổng cục Thuế,
(i) trường hợp tại hợp đồng ký giữa doanh nghiệp với nhà thầu nước ngoài mà các dịch vụ do các nhà thầu nước ngoài cung cấp được thực hiện hoàn toàn ngoài Việt Nam, thì các phần côgn việc này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN;


(ii) Trường hợp tại hợp đồng ký giữa doanh nghiệp với nhà thầu nước ngoài không tách riêng được giá trị từng phần công việc nhà thầu nước ngoài thực hiện tại Việt Nam và phần giá trị công việc thực hiện ngoài Việt Nam thì toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN theo luật định. (Theo Công văn số 2073/TCT-ĐTNN ngày 30/6/2005).

Thời gian nộp thuế Môn bài - Thời gian thu thuế Môn bài đối với cơ sở đang kinh doanh hoặc mới thành lập được căn cứ theo thời điểm cơ quan thuế cấp đăng ký thuế và mã số thuế.

Trường hợp một số đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ các năm trước năm 2005, nay đến cơ quan thuế làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và cấp mã số thuế, thì thời gian cơ sở kinh doanh phải nộp thuế Môn bài được căn cứ kể từ khi cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế. (Theo Công văn số 2072 TCT/DNK ngày 30/6/2005).
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Mang tiền mặt ngoại tệ và nội tệ khi xuất nhập cảnh – Ngày 27/6/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN, sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh.

Theo đó, người cư trú và người không cư trú là cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt nam có mang theo ngoại tệ tiền mặt (gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch) trên mức 7.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương (mức quy định cũ là 3.000 USD); hoặc trên mức 15 triệu đồng (mức quy định cũ là 5 triệu đồng) thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Nếu cá nhân khi xuất nhập cảnh mang theo tiền mặt ngoại tệ dưới mức 7.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) hoặc dưới 15 triệu đồng thì không phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng – Ngày 15/6/2005, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ cùng ký ban hành Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV, hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán phụ thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, ngoài tiêu chuẩn đạo đức thì còn có những yêu cầu nhất định về trình độ chuyên môn, tương ứng với từng đơn vị kế toán theo cấp Trung ương, cấp tỉnh. Về mặt thời gian, đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu từ trình độ đại học trở lên, thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất 02 năm; đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc trình độ cao đẳng, thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm.

Khi bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, người phụ trách kế toán thì, cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, cấp đó sẽ bãi miễn, thay thế. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm;

Người được thuê làm kế toán trưởng, nếu vi phạm qui định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với cá nhân trực tiếp được thuê hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê.

Chi phí tiền lương – Đây cũng là một trong những thắc mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại. Theo Tổng cục Thuế, hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quĩ tiền lương phải trả trong năm. Trong trường hợp, cơ sở kinh doanh khi quyết toán thuế mà chi phí tiền lương, tiền công vượt quá tổng quĩ lương đã đăng ký với cơ quan thuế từ đầu năm, nhưng các căn cứ và phương pháp xác định tổng qũi lương thực tế phù hợp với luật định về chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp thì được tính vào chi phí hợp lý theo tổng quĩ tiền lương thực tế chi. (Theo Công văn số 2115 TCT/PCCS ngày 01/7/2005).

Hoá đơn hàng lưu thông trên thị trường – Cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, khi muốn xuất khẩu hàng sang một nước khác, thì cơ sở xuất khẩu phải có hoá đơn, chứng từ kèm theo làm chứng từ vận chuyển hàng hoá trên đường. Nếu sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ làm chứng từ vận chuyển hàng hoá trên đường đến cửa khẩu, thì sau khi làm xong thủ tục cho hàng xuất khẩu, cơ sở xuất khẩu lập hoá đơn cho hàng xuất khẩu. (Theo Công văn số 2093 TCT/PCCS ngày 30/6/2005).

Thu nhập phát sinh của nhà thầu nước ngoài - Bộ Tài chính hướng dẫn, Thu nhập phát sinh tại Việt Nam là các khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào của nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài do Bên Việt Nam thanh toán theo thoả thuận ký kết giữa nhà thầu nước ngoài với Bên Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm của cơ sở kinh doanh, mà thông qua đó nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. (Theo Công văn số 2075 TCT/ĐTNN ngày 30/6/2005).

Khấu hao TSCĐ – Theo qui định, mọi TSCĐ của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải trích khấu hao. Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải trích khấu hao. Vậy nên, TSCĐ phục vụ phúc lợi của doanh nghiệp như nhà trẻ, CLB, nhà truyền thống, nhà ăn, nhà ở cho chuyên gia, nhà ở cho công nhân… là những tài sản không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy, không được trích khấu hao để tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp mà không cần phân biệt những tài sản đó được đầu tư từ nguồn vốn nào. (Theo Công văn số 2055 TCT/PCCS ngày 28/6/2005).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Lệ phí trước bạ - Cơ sở kinh doanh mua xe ôtô, khi nộp lệ phí trước bạ thì ngoài giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản thì, nếu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có thêm hoá đơn mua bán hợp pháp; nếu mua của tổ chức, cá nhân không kinh doanh phải có giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Theo Công văn số 2054 TCT/DNK ngày 28/6/2005).

Khấu hao nhanh theo phương pháp đường thẳng – Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo phương pháp đường thẳng có hiệu quả kinh tế cao, được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải. Khi thực hiện khấu hao nhanh, cơ sở phải đảm bảo có lãi. (Theo Công văn số 2053 TCT/ĐTNN ngày 28/6/2005).

Hoá đơn Bán hàng đại lý – Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất hàng hoá cho cơ sở nhận đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán có thể lựa chọn hoá đơn GTGT làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau; hoặc sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính phát hành đối với hàng hoá xuất ho cơ sở bán hàng đại lý kèm theo Lệnh điều nội bộ. (Theo Công văn số 2029 TCT/DNNN ngày 27/6/2005).

Cá nhân được mua công ty Nhà nước - Ngày 22.6.2005, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 80/2005/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước. Sau khi có hiệu lực thi hành, Nghị định sẽ thay thế Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 và Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24/4/2002.

Theo đó, tập thể hoặc cá nhân người lao động trong một công ty được quyền nhận khoán kinh doanh, thuê công ty; được mua Công ty, bộ phận Công ty. Ngoài ra, tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty được giao Công ty để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo Nghị định này, các cá nhân có đăng ký kinh doanh và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được nhận khoán kinh doanh, thuê Công ty. Thời hạn khoán kinh doanh, cho thuê Công ty do hai bên thoả thuận nhưng không dưới 3 năm. Việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty phải đảm bảo nguyên tắc tiếp tục sản xuất kinh doanh; người nhận giao, người mua không được bán lại Công ty trong thời gian quy định của hợp đồng.

Xếp loại đường - Ngày 17/6/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ.
Theo đó, mỗi cấp đường trong cùng loại được chia thành 3 bậc. Công tác bảo trì cầu đường quyết định bậc của đường, trường hợp làm tốt công tác bảo trì, giữ cầu đường ổn định các tiêu chuẩn mặt đường như thiết kế được xếp bậc 1, trường hợp công tác bảo trì làm không tốt dẫn đến tình trạng cầu đường xấu đi thì phải xếp bậc khác đi nhưng không để quá bậc 3…
Để phù hợp với việc theo dõi, tính toán trong thực tế, các loại đường sẽ được xếp theo từng đoạn 5 km liên tục trở lên. Nếu có những đoạn tốt, xấu dưới 5 km riêng lẻ thì căn cứ vào tình hình chung bình của những đoạn liền kề để xếp lên hoặc xếp xuống cho thích hợp…
Đường có tiêu chuẩn cấp E, nhưng mặt đường tốt hoặc chỉ có 1 trong nhiều tiêu chuẩn cấp E nhưng các tiêu chuẩn khác đạt cao hơn có thể xem xét xếp vào loại 6 hoặc loại 5.


Ngày nghỉ hàng năm của người lao động – Theo những qui định hiện hành, đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì có quyền được hưởng ngày nghỉ hàng năm.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền lợi này cho người lao động - Qui định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp. Ngày nghỉ hàng năm của người nào phải được bố trí ngay năm đó. Người sử dụng lao động không được cộng gộp số ngày nghỉ hàng năm của người lao động quá một năm, trừ trường hợp đối với người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh đề nghị được gộp số ngày nghỉ của hai hoặc ba năm theo qui định của Bộ luật lao động. (Theo Công văn số 1961/LĐTBXH-TL ngày
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ • Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính.
 • Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về giáo, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.
 • Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của BTC và BNV về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.
 • Công văn số 873/TTg- ĐMDN ngày 28 tháng 6 năm 2005 của TTCP về thí điểm cổ phần hoá 5 đoạn quản lý đường sông.
 • Công văn số 845/TTg- ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2005 của TTCP về thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP.
BỘ TÀI CHÍNH

 • Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2005 của BTC về hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
 • Thông tư số 46/2005/TT-BTC ngày 8 tháng 6 năm 2005 của BTC về hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC THUẾ

 • Công văn số 2123 TCT/PCCS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối ngoại.
 • Công văn số 2122 TCT/TS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2116 TCT/PCCS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại.
 • Công văn số 2115 TCT/PCCS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại.
 • Công văn số 2114 TCT/TS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc chính sách hoàn trả tiền.
 • Công văn số 2112 TCT/DNK ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 2104 TCT/PCCS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cổ phần Đường Bình Định về việc xác ngành nghề ưu đãi đầu tư.
 • Công văn số 2102 TCT/PCCS ngày 01 tháng 7 năm 2005 của TCT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại.
 • Công văn số 2098 TCT/PCCS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc ưu đãi đầu tư.
 • Công văn số 2097 TCT/DNNN ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT gửi Công ty Philip Morris SA Việt nam về thuế suất TTĐB.
 • Công văn số 2094 TCT/PCCS ngày 30 tháng 06 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên.
 • Công văn số 2093 TCT/PCCS ngày 30 tháng 06 năm 2005 của TCT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị Đối thoại.
 • Công văn số 2089 TCT/TNCN ngày 30 tháng 06 năm 2005 của TCT về việc xác định địa điểm nộp thuế TNCN.
 • Công văn số 2087 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc chính sách thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 • Công văn số 2085 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2084 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc miễn giảm tiền thuê đất.
 • Công văn số 2075 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH DYNEA Vietnam Company Ltd về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2073 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 2072 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc chính sách nộp thuế môn bài.
 • Công văn số 2071 TCT/PCCS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc xác định đối tượng được nộp thuế.
 • Công văn số 2070 TCT/TS ngày 30 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2062 TCT/PCCS ngày 28 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2061 TCT/TS ngày 28 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2060 TCT/PCCS ngày 28 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc miễn giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 2059 TCT/TS ngày 28 tháng 6 năm 2005 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2056 TCT/PCCS ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại.
 • Công văn số 2055 TCT/PCCS ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCT về việc khấu hao TSCĐ.
 • Công văn số 2054 TCT/PCCS ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCT về việc nộp thuế trước bạ.
 • Công văn số 2053 TCT/DNNN ngày 28 tháng 6 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Sumi- Hanel về việc khấu hao nhanh theo phương pháp đường thẳng.
 • Công văn số 2030 TCT/DNNN ngày 27 tháng 6 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn về việc kê khai thuế GTGT.
 • Công văn số 2024 TCT/PCCS ngày 24 tháng 06 năm 2005 của TCT về việc ưu đãi đầu tư.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 • Công văn số 2593/ TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 07 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Vật tư Ngân hàng về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2583/ TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 07 năm 2005 của TCHQ về việc xe ôtô của ĐSQ Anh.
 • Công văn số 2580/ TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 07 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Cổ phần Thương Mại Nghệ An về việc giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 2579/ TCHQ-QLGS ngày 01 tháng 07 năm 2005 của TCHQ về việc mở cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.
 • Công văn số 2578/ TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 07 năm 2005 của TCHQ gửi Doanh nghiệp tư nhân Khải Hưng về việc thuế giá trị gia tăng.
 • Công văn số 2576/ TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty XNK tổng hợp Sài Gòn về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001 và toả cưỡng chế XNK.
 • Công văn số 2573/ TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội về việc thuế NK để SX hàng XK.
 • Công văn số 2569/ TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc giải quyết vướng mắc trong việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu và xuất khẩu hàng gỗ.
 • Công văn số 2568/ TCHQ-PC ngày 29 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt.
 • Công văn số 2556/ TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu dự án ODA 15.
 • Công văn số 2555/ TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Ban quản lý dự án ODA 15 - Bộ Quốc Phòng về việc xử lý thuế nhập khẩu dự án ODA 15.
 • Công văn số 2554/ TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH TM Sao Xanh về việc thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 2547/ TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty cổ phần ĐTTM và dịch vụ Thiên Phát về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2546/ TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc nhập miễn thuế tài liệu thi.
 • Công văn số 2545/ TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc nhập thuốc tân dược.
 • Công văn số 2544/ TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc tái xuất hành lý các nhân.
 • Công văn số 2543/ TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc tái xuất hành lý các nhân.
 • Công văn số 2542/ TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc áp mã số mặt hàng thuốc kháng sinh Clarithromycin.
 • Công văn số 2537/ TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 06 năm 2005 của TCHQ về việc xuất khẩu quặng sắt.
 • Công văn số 2534/ TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Dòng Sông Xanh về việc thuế GTGT hàng NK.
 • Công văn số 2531/ TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 06 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH thương mại Đại Phát và Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ ( MATEXIM) về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
CÁC CƠ QUAN KHÁC

 • Quyết định số 921/2005/QĐ- NHNN ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi khoản a và b điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ- NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc ngân hàng nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh.
 • Quyết định số 20/2005/ BLĐTBXH-TL ngày 22 tháng 6 năm 2005 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
 • Quyết định số 300/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của UBDT về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc Chương trình 135 được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len.
 • Quyết định số 32/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ.
 • Thông tư liên tịch số 50/2005/ TTLT/BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
 • Công văn số 2059/BLĐTBXH-TL ngày 30 tháng 6 năm 2005 của BLĐTBXH về đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp Cục hàng không Việt Nam.
 • Công văn số 1991/BLĐTBXH-ATLĐ ngày 24 tháng 6 năm 2005 của BLĐTBXH về đăng ký, kiểm dịch các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ.
 • Công văn số 1967/BLĐTBXH-TL ngày 23 tháng 6 năm 2005 của BLĐTBXH về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với TCTy Than Việt Nam.
 • Công văn số 1961/BLĐTBXH-TL ngày 23 tháng 6 năm 2005 của BLĐTBXH về hướng dẫn trả tiền lương doanh nghiệp. ./.
 

Xem nhiều

Webketoan PRO