Văn bản mới phát hành tháng 01/2010

 • Thread starter Kế Toán Già Gân
 • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Công văn Số: 90 /TCT - TNCN ngày 08 tháng 01 năm 2010 của TỔNG CỤC THUẾ V/v: quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010. Chi tiết văn bản xem tại đây

Công văn Số: 148/CT-TNCN ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Cục Thuế TP.HCM V/v Nơi đăng ký phương pháp nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán.

Công văn Số: 153 /CT-TNCN của Cục Thuế TP.HCM V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương-tiền công, từ kinh doanh

THÔNG TƯ Số: 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài Chính - Chi tiết văn bản xem tại đây

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân


Load file tại đây
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Công văn số: 134/TCT-VP ngày 13/01/2010 V/v đính chính công văn số 90/TCT-TNCN ngày 08/1/2010

Công văn số: 134 /TCT-VP ngày 13/01/2010 V/v đính chính công văn số 90/TCT-TNCN ngày 08/1/2010


Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 90/TCT-TNCN ngày 08/01/2010 gửi các Cục thuế địa phương để hướng dẫn việc nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc từ năm 2010.

Tại điểm 1 của công văn 90/TCT-TNCN có hướng dẫn:

“...đề nghị các Cục thuế thông báo cho các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập biết chủ trương này để tạm dừng việc nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 trong tháng 01/2010 và thực hiện kê khai quyết toán theo mẫu kê khai mới để nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01/02/2009”.


Do sai sót trong khâu soạn thảo, nay Tổng cục Thuế đính chính lại điểm này như sau:

“...đề nghị các Cục thuế thông báo cho các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập biết chủ trương này để tạm dừng việc nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 trong tháng 01/2010 và thực hiện kê khai quyết toán theo mẫu kê khai mới để nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01/02/2010”.


Tổng cục Thuế thành thật xin lỗi về sai sót trên và thông báo để các Cục thuế hướng dẫn thực hiện./.


TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGđã ký


Phạm Công Sơn

Load file tại đậy
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
CV 44/TCT-TNCN ngày 07/01/10 V/v vướng mắc thuế TNCN

Công văn số: 44/TCT-TNCN ngày 07/01/10 V/v vướng mắc thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18704/CT-THNVDT ngày 28/10/2009 của Cục thuế Hà Nội nêu vướng mắc về việc hoàn trả thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị huỷ bỏ. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 692 Bộ Luật dân sự quy định hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất như sau: “Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Tại khoản 3 Điều 32 Luật thuế TNCN quy định: “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Luật này là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực”.

Căn cứ vào các quy định trên và theo quy định của Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho hộ gia đình, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau thông qua Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất được cơ quan Công chứng chứng thực; trên cơ sở Hợp đồng đã được công chứng chứng thực, hồ sơ chuyển nhượng sẽ được chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác định nghĩa vụ tài chính của các bên liên quan (thuế TNCN đối với người chuyển nhượng và lệ phí trước bạ đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) làm cơ sở cho cơ quan nhà nước về quản lý đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng. Trường hợp trong thời gian theo quy định về trình tự thủ tục tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Mội trường mà các cơ quan Nhà nước chưa làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có thoả thuận với nhau huỷ bỏ Hợp đồng chuyển nhượng và phải được cơ quan nhà nước về quản lý đất đai chấp nhận huỷ bỏ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tiền thuế TNCN và lệ phí trước bạ đã nộp sẽ được hoàn trả cho người nộp theo đơn đề nghị và giấy tờ có xác nhận huỷ bỏ hợp đồng của cơ quan quản lý đất đai.

Trường hợp thời gian làm thủ tục vượt quá quy trình cho phép nhưng chưa được làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà lỗi thuộc về người nộp thuế thì không thực hiện hoàn trả số tiền thuế đã nộp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo việc kiểm tra lại hồ sơ, quy trình tiếp nhận hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ để thực hiện theo đúng quy định./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


đã ký


Phạm Duy Khương

Load file tại đây
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
 • Thông tư số: 02/2010/TT-BLĐTBXH ngày 11/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội “V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật"

 • Nghị định số: 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ - “Quy định những người là công chức

 • Công văn số:307/LĐTBXH-BHXH ngày 28/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội – “V/v thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người vừa hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng vừa hưởng lương hưu

 • Công văn số: 313/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội – “V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

 • Công văn số: 314/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội – “V/v tiền lương của người nước ngoài làm việc tại VN

 • Thông tư số: 04 /2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội – “Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”
Có hai loại đối tượng áp dụng Thông tư này, gồm:

Một là, đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010; tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng này được điều chỉnh theo công thức sau: tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Hai là, đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010; thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội áp dụng đối với đối tượng này được điều chỉnh theo công thức sau: thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Load file
Văn bản lao động tại đây

Nghị định số: 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ - “Quy định những người là công chức”
 
N

nguyenthanh09

Cao cấp
30/1/09
255
3
0
Hà Nội
Đây là 2 thông tư mới về lao động, mời các bác đọc vào trao đổi.


From: Kế toán già gân
Chỉnh lại nội dung để tiện theo dõi do bạn chỉ ghi chung chung: Đây là 2 thông tư mới về lao động, mời các bác đọc vào trao đổi.

Chi tiết điều chỉnh như sau:

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010 của BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Thông tư số 04/2010/TT-BTLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Quy định mức điều chỉnh tiên lương, tiền công và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội
 

Đính kèm

 • 04_2010_TT_BLDTBXH.pdf
  195.2 KB · Lượt xem: 175
 • TT04_2010_TTLT.doc
  76 KB · Lượt xem: 157
Webketoan PRO

Xem nhiều