Những lưu ý khi làm tờ khai quyết toán TNDN theo mẫu 03/TNDN

  • Thread starter linhsuonghht
  • Ngày gửi
linhsuonghht

linhsuonghht

Trung cấp
20/9/07
140
1
18
Đồng Nai
- Ngày 18/01/2009 Cục Thuế TP.HCM có buổi hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN. Trong đó có điểm lưu ý sau:
Vì công thức tính thuế TNDN có thay đổi:

Thu nhập.......Thu nhập.........Thu nhập được miễn thuế...........Các khoản lỗ
tính thuể...=...chịu thuế....-....(được quy định tại mục VI....+...được kết
............................................ phần C TT 130)....................chuyển theo quy định

Chính vì vậy các phụ lục 03-04C/TNDN, 03-04D/TNDN, 03-04Đ/TNDN, 03-04E/TNDN, 03-04G/TNDN sẽ bỏ. Và những chỉ thiêu đó được hương dẫn kê khai nhu sau:
- Tại chỉ tiếu [B22] – các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác phản ánh thêm:
+ Các khoản thu nhập được miễn thuế quy định tại mục VI phần C thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC (ngoại trừ thu nhập được chia tách từ góp vốn liên doanh, liên kết trong nước do đã có phản ánh tại chỉ tiêu [18].
+ Khoản trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp quy định tại mục VIII phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC.
Mình đưa thêm thông tin cho các bạn tham khảo.
 
Sửa lần cuối:
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều